Nrep Logicenters stärker sin hållbarhet genom en av Norges första BREEAM Excellent certifierade logistikfastigheter

av Admin

Under 2022 tog Nrep Logicenters över fastigheten på närmare 18 500 m2 från Eneo Eiendom
– där Panelbygg har varit entreprenör och Eneo Eiendom fortsatte som byggherre fram till
färdigställandet av byggnaden.

Oda-lagret är en av Norges mest moderna och effektiva logistikfastigheter. Byggnaden är nu
en av de första i landet som certifierats med BREEAM Excellent In Use och har energiklass
A. Anläggningen är Odas andra distributionscenter i Østlandet och är utformad för hög
varuomsättning och effektiv leverans till kunder i regionen.

Den toppmoderna byggnaden har en stark inriktning på energiåtervinning med en egen
energicentral med ett CO2-baserat kylsystem där överskottsvärmen återvinns och används
för uppvärmning av byggnaden. Samtidigt är taket och stora delar av fasaden täckta av
solenergianläggningar – beräknat för en årlig energiproduktion på cirka 1 150 000 kWh.

”Vi har fokuserat på återanvändning av byggmaterial. Med våra lösningar för
energiproduktion och energiåtervinning har vi säkrat certifieringen BREEAM Excellent för
byggnaden”, säger Morten Hotvedt, VD för Eneo Eiendom.

Fastighetssektorn står idag för 40 procent av de globala utsläppen av växthusgaser.
Fastigheter på platser som möjliggör effektiva logistiksystem med minskad transporttid, lägre
energiförbrukning och produktion av förnybar energi är därför viktiga för att minska
utsläppen.

”Oda har en tydlig inriktning på hållbarhet. Detta är något som speglar vår ambition att vara
utsläppsfria i byggnation och drift av våra byggnader senast 2028. En del av ambitionen med
detta köp var att utnyttja så mycket som möjligt av byggnadens fasad för att optimera
energiproduktion från solceller. BREEAM Excellent certifieringen visar att vi är ett steg
närmare att uppnå vår ambition”, säger Kristian Aarflot-Nyrud, Förvaltningschef på Nrep.

En BREEAM Excellent certifiering gäller för hela byggnaden – inte bara för enskilda
produkter eller material. Certifieringen ställer därför även krav på bra inomhusmiljö,
ljusförhållanden, giftfria material och andra hälsofrämjande åtgärder som gör att byggnaden
är trivsam att vistas i.

”Det har varit viktigt för oss att vårt lager har en miljöprofil i linje med de värderingar vi har
som företag. Vi är glada över att lagerbyggnaden inte bara har en mycket bra miljöprofil,
vilket BREEAM Excellent certifieringen understryker, utan Nreps och Enos värderingar och
klimatambitioner speglar också våra egna”, säger Tor Erik Aag, styrelseledamot och
tillförordnad Norgechef på Oda.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...