Ökad integration och trygghet kräver samarbete

av Anders Enquist

Med anledning av nyligen publicerade medieuppgifter avseende Victoria Parks renoveringar i Lövgärdet, Göteborg, har bolaget skyndsamt agerat får att få en egen bild av saken. “Efter kontakt med myndigheter och i andra externa och interna relationer, har inget framkommit som bekräftar mediebilden. Victoria Park har trots det, till följd av uppgifter spridda i media, valt att avsluta samarbetet med den aktuella underentreprenören. Victoria Park har även genomlyst övriga samarbeten med bolagets entreprenörer på olika orter utan att några vidare åtgärder krävts” skriver Victoria Park i ett pressmeddelande.

Victoria Park förvärvade, och övertog förvaltningen av de cirka 1 300 aktuella lägenheterna under mars 2015. Lägenheterna är byggda under 60/70-talet och var i stort behov av renovering. Sedan dess har Victoria Park renoverat 180 lägenheter, vilket utgör 14 procent av beståndet. Samtliga renoveringar görs i samband med att hyresgäster flyttar ut. Efterfrågan på dessa nyrenoverade lägenheter är större än de icke renoverade. Samtliga lägenheter är och har varit uthyrda sedan de genomgått renovering.

”Vi har en uppförandekod för våra medarbetare, rutiner för kontroll av de entreprenörer vi anlitar och vi ställer vissa krav på våra hyresgäster, för att säkerställa att inga oönskade situationer uppstår. Finns misstankar eller faktisk information om att sådana situationer agerar vi”, säger Victoria Parks VD Peter Strand.

Socioekonomiskt svaga områden
Flera av Victoria Parks fastigheter finns i utsatta och socioekonomiskt svaga bostadsområden med högre kriminalitet, lägre sysselsättning och utbildningsnivå än i övriga landet. För att minska utanförskapet och göra områdena mer attraktiva arbetar Victoria Park med flera sociala satsningar, och avser att fortsätta på denna väg.

”Såväl privata som kommunala fastighetsbolag har en viktig roll att spela avseende hur städer och stadsdelar utvecklas. Det största ansvaret ligger dock på samhället i stort och i förlängningen politiker på alla nivåer. För att lyckas krävs ett långsiktigt samarbete mellan bostadsbolag och politiker, där båda parter har som mål att stärka och utveckla utsatta områden likt de Victoria Park arbetar i”, säger Peter Strand, VD på Victoria Park.

Ökad samverkan
Bostadsbyggande är ett av stadens, och politikernas, viktiga redskap i strävan mot en jämlik stad. Finns det ett varierat bostadsutbud i ett och samma område innebär det att människor vill bo kvar. På så vis motverkas bostadssegregation, vilket är ett stort steg mot en mer jämlik stad.

”Vi är övertygade om att en ökad samverkan mellan fastighetsägare, stadsdelsförvaltning, företag, hyresgäster, föreningar och andra samhällsaktörer gynnar dessa områden. Ensam är inte stark och tillsammans kan vi skapa trygga, attraktiva bostadsområden där alla får plats”, säger Peter Strand, VD på Victoria Park.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...