Peab Asfalts skyddsombud säkrar arbetsmiljön

av Admin

Att arbeta som beläggningsarbetare ute på våra vägar är många gånger ett riskfyllt arbete då man har trafiken väldigt nära sig. Peab Asfalt arbetar kontinuerligt för att göra arbetsmiljön säkrare genom att bland annat aktivt utbilda personalen i hur man skyltar upp och skärmar av trafiken från arbetsområdet. Förutom detta har man även skyddsombud som skall kontrollera arbetsmiljön, att lagar och regler följs men även hjälpa och stötta organisationen som är ute på vägen och arbetar.

– Min roll som skyddsombud är att jag skall ha kontroll på arbetsmiljön, hjälpa och stötta samt föra yrkesarbetarnas talan gentemot arbetsledningen. Jag framför till exempel om man observerat att det finns risker eller brister som behöver åtgärdas, säger Christian Hammar, men också informera tillbaka till medarbetarna om vi får påbackning från arbetsledningen. Det är en tvåvägskommunikation och syftet är att vi tillsammans skall få en så säker arbetsplats som möjligt. Jag vill ändå påpeka att det allra viktigaste är att var och en har ett eget ansvar och är sitt egna skyddsombud. Jag påminner dem dock ofta att de skall vara försiktiga och tänka sig för.

Christians ansvarsområde är Blekinge, Kronoberg och Kalmar län så det är många yrkesarbetare som han skall hålla kontakt med. Inom hans ansvarsområde används TMA bilar eller lotsar ibland beroende på arbetsplatsens art men även flaggvakter, framförallt i Växjö kommun samt vid de kommunarbeten som skall utföras på natten såsom rondeller eller genomfartsleder.

– Trafikanordningar och trafikavstängningar har blivit bättre och det är mer ordnat numera, framförallt hos de som arbetar med maskinläggning. Det är däremot svårare att skylta vid de mindre arbetena och det kan ta längre tid att skylta upp än vad själva asfalteringsarbetet gör. I de fallen skall arbetsledaren eller platschefen göra en riskanalys. Dock måste man ta med sig att det innebär en risk att sätta upp en skylt, inte bara att utföra asfalteringen. Man måste se till helheten.

Tyvärr hjälper det inte alltid att skylta upp utan det största problemet beläggningsarbetarna har ute på vägen är att en del trafikanter uppför sig illa, de har dålig kunskap om vad skyltarna betyder och respekterar inte de som arbetar vid vägen. Därför är trafiken för beläggningsarbetarna svårast men det är också ett tungt och varmt jobb i förhållande till andra jobb.

– Jag tror att man kunde avhjälpa en del olyckor genom att man redan när man skall ta körkort lär sig vad skyltarna betyder så vi slipper få in bilar i vårt arbetsområde. Vi önskar även att trafikanterna kunde lära sig visa respekt för andras arbete. Vi har dagligen någon som visar fingret eller näven men också skriker på oss inifrån bilen, säger Christian.

– Det allra största problemet är dock hastighetsöverträdelserna förbi våra arbetsplatser och största anledningen till att det sker olyckor. Polisen borde oftare hålla hastighetsövervakningar och få lov att utfärda en bot som är högre än en vanlig fortkörning samt att körkortet ryker vid 15 km överträdelse, föreslår Christian. Jag anser dock att omledning av trafiken är det mest optimala för att få en fri väg och en säkrare arbetsplats i den mån det går. Det blir också en lugnare arbetsmiljö för våra yrkesarbetare. Kan vi dessutom få trafikanterna att respektera oss och vårt arbete, att det är en människa som står där, vore det det allra bästa, avslutar Christian.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...