Stigande räntor pressar skuldsatta hushåll och företag

av Admin

Räntorna stiger snabbt i spåren av den höga inflationen. Högre räntor och en lägre riskaptit har pressat ned risktagande och tillgångspriser. På lång sikt kan det dämpa skulderna och gynna den finansiella stabiliteten. De stora skulder som byggts upp under den långa perioden av låga räntor sätter dock press på högt skuldsatta hushåll och företag.

– Räntorna stiger och de sårbarheter som byggts upp under en lång period med låga räntor och ett högt risktagande blottläggs nu. Även om stabiliteten kan stärkas på lång sikt av en normalisering, så pressas nu högt skuldsatta hushåll och företag. För att stärka bankernas motståndskraft höjer vi därför det kontracykliska buffertvärdet, säger generaldirektör Erik Thedéen. 

Året inleddes med en tilltagande oro för hög och stigande global inflation. Rysslands invasion av Ukraina har spätt på inflationen samtidigt som tillväxtförutsättningarna försämrats. Räntor och ränteförväntningar har stigit kraftigt sedan årsskiftet och de finansiella marknaderna har präglats av fallande värderingar och större svängningar. 

Även om FI bedömer att bolånetagare som helhet har betydande motståndskraft så kan effekten av högre räntor bli kännbar, särskilt för hushåll med stora skulder och små marginaler. De stigande räntorna kan därför leda till minskad konsumtion, lägre sparande och lägre bostadspriser. 

Många företag har också tidigare byggt upp stora skulder i lågräntemiljön. En sektor som är särskilt sårbar för högre räntor är den kommersiella fastighetssektorn. Sektorn utmanas nu av snabbt stigande finansieringskostnader, vilket kommer att minska lönsamheten och kan leda till att fastighetspriserna sjunker. 

FI har tidigare pekat på riskerna för den finansiella stabiliteten när problem i den kommersiella fastighetssektorn sprider sig till banker och andra delar av det finansiella systemet. I ljuset av dessa risker behöver bankerna fortsatt ha stora kapitalbuffertar. FI planerar därför att höja det kontracykliska buffertvärdet till en normal nivå på 2 procent i juni.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...