Krav på uppföljande radonmätning på arbetstid innan åtgärd

av Admin

Sedan den nya Strålskyddslagen infördes 1 juni 2018 har radonmätning på arbetsplatser blivit allt vanligare. Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning ska arbetsgivare inleda kartläggningen av radonsituationen på en arbetsplats genom att mäta med radondosor för att på så vis få fram radonhalten uttryckt som ett årsmedelvärde.

Beräkningen av antal mätpunkter kan vara komplicerad utifrån metodbeskrivningen men genom att använda en kalkylator blir det enklare ta reda på hur många radondosor som behövs. Observera att kontor, skolor och industrilokaler är exempel på arbetsplatser som omfattas av kraven på mätning.

När årsmedelvärdet erhålls ska man kontrollera att samtliga mätpunkter ligger under referensvärdet 200 Bq/m3. Om så inte är fallet måste man undersöka radonsituationen vid den aktuella mätpunkten (eller mätpunkterna) mer i detalj. Observera att man alltså inte ska genomföra en radonsänkande åtgärd i detta läge. Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning ska man i stället genomföra en uppföljande mätning på denna punkt för att få kontroll på radonhalten under arbetstid. Detta ska även appliceras på skolor.

En uppföljande mätning genomförs under sju dagar med en kalibrerad radonlogger som har en hög känslighet. Det är viktigt att använda en radonlogger där man kan bryta ut mättiden under arbetstid och på så vis få ett medelvärde för en arbetsvecka. Genom förhållandet mellan detta medelvärde och medelvärdet under hela sjudagarsperioden kan man sedan beräkna ett korrigerat årsmedelvärde för radonhalten under arbetstid. Om man använder en logger av typen SPIRIT kan man enkelt göra detta genom en rapportgenerator på webben. Någon manuell beräkning behöver i dessa fall inte göras.

Viktigt att göra saker i rätt ordning
– Vi har sett en del fall där arbetsgivare och skolor haft för bråttom att genomföra en radonsänkande åtgärd. Om man inte genomför en uppföljande mätning där så krävs innebär det i praktiken att man fördröjer hela processen med att radonsäkra arbetsplatsen. Därför är det viktigt att följa metodbeskrivningen och mäta färdigt innan man tar nästa steg för en eventuell åtgärd, säger Karl Nilsson, vd för Radonova Laboratories.

Om det korrigerade medelvärdet under arbetstid ligger under referensvärdet 200 Bq/m3 behöver ingen radonåtgärd genomföras. Om det däremot ligger över måste man bedöma vilka åtgärder som krävs för att sänka det. Enklast görs detta genom att kontakta en certifierad radonkonsult som både kan kartlägga orsaken till de förhöjda halterna och föreslå åtgärder.

För mer information om radon och radonmätningar besök https://radonova.se

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...