Kommer elen stängas av i vinter?

av Admin

Effektbrist, höga elpriser och en vinter på ingång är högaktuella ämnen i media just nu. Energisituationen i Sverige och Europa är ansträngd. Svenska kraftnät har varnat för effektbrist, vilket innebär att de kan tvingas koppla bort delar av elnätet i vinter. Men hur stor är risken att vi i Jönköpingsregionen kommer påverkas?

Bild: Inger Niss, ansvarsområdeschef Elnät och Stadsnät på Jönköping Energi

Enligt Energimyndigheten är elförsörjningen i Sverige i grunden stabil över året, vi har tillräcklig elproduktion för att möta elanvändningen. Men det finns en risk kring effektproblematik de timmar på vintern där mest el efterfrågas.

– Sverige har aldrig drabbats av effektbrist tidigare och den manuella förbrukningsfrånkopplingen, MFK, har aldrig behövts användas. Om det skulle hända att delar av elnätet skulle behövas kopplas bort är risken störst under vintern då mycket energi går åt för att värma upp fastigheter, säger Inger Niss, ansvarsområdeschef Elnät och Stadsnät på Jönköping Energi.

– MFK innebär att ledningar kopplas bort, inte enskilda elanvändare. Det vill säga att en liten del i elnätet kopplas bort för att rädda systemet och hålla balansen i elnätet mellan förbrukning och produktion. Om bortkoppling skulle behövas är Svenska Kraftnäts bedömning att det endast skulle ske några enstaka timmar när behovet är som störst, säger Inger Niss.

Åtgärder vidtas
Det är Svenska Kraftnät som fattar beslut om bortkoppling och vad elnätsbolagen ska göra. De höjde nyligen risken för effektbrist från låg till reell risk.

Samtidigt har Regeringen gett Svenska Kraftnät i uppdrag att använda de extra intäkterna från vintern 2021-2022 till att finansiera åtgärder för att bibehålla och öka överföringskapaciteten inom Sverige, samt genomföra nödåtgärder som på kort sikt kan komma konsumenter och företag till del. De förbereder dessutom för förbrukningsflexibilitet och planerar elproduktion i södra Sverige.

Regeringen har även gett samtliga statliga myndigheter i uppdrag att till och med den 31 mars 2023 vidta energibesparingsåtgärder. Länsstyrelserna erbjuder stöd för kommuner och regioner.

– Om bortkoppling skulle bli aktuellt rör det sig om en begränsad del av elnätet, det skulle främst styras av de regionala nätbolagen. Det innebär att det är låg risk att lokala nätbolag, som Jönköping Energi Nät AB blir berörda. Men med det sagt är det viktigt att vi alla bidrar till minskad elförbrukning i vinter, för att bidra till samhället i stort och elnätets kapacitet, säger Inger Niss.

Tillsammans bidrar vi till minskad elförbrukning och effektbrist
All energibesparing under vintern kommer att få effekt i ett större perspektiv och minska risken för effektbrist i vinter. Genom att sänka värmen, styra sin elförbrukning eller vidta andra åtgärder för att spara el bidrar till avlastning av energisystemet.

– Energiföretagen presenterade Energiforsks rapport ”Lowering prices in a hurry” som visar att elpriserna i södra Sverige skulle kunna halveras redan i vinter, om EU snabbt når målet att minska elförbrukningen med 10 %, avslutar Inger Niss.

Elbrist, effektbrist och kapacitetbrist
Elbrist inträffar när vi producerar mindre el än vad vi förbrukar sett över en längre tidsperiod. I Sverige har vi de senaste tio åren producerat mer el än vi använder och även kunnat exportera en hel del – sett över hela året. Därför råder ingen elbrist i Sverige.

Effektbrist inträffar när den el som finns tillgänglig i vårt elsystem i stunden inte räcker till för att täcka vårt behov just då. Till skillnad mot kapacitetsbrist där elnäten inte har kapacitet att leverera el i den omfattning som krävs. Den el som produceras i norra Sverige behöver färdas genom stamnätet som ägs av Svenska kraftnät. Idag är stamnätet inte effektivt nog för att transportera all el som är producerad i norr och som inte används där, söder där behovet är som störst.

Mer information
https://www.svk.se/press-och-nyheter/temasidor/tema-plana-ut-kurvan-i-elsystemet-och-minska-risken-for-effektbrist/

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...