Samhällsvinster i miljardklassen med fri tillgång till offentlig kartdata

av Anders Enquist

Nu publiceras Nordens första forskningsrapport om de samhällsekonomiska effekterna av öppna geodata. Rapporten visar att samhället skulle tjäna på att statliga myndigheter och kommuner slutar ta betalt för kartor och geografisk information. Byggherrar, entreprenörer, samhällsplanerare och andra skulle få fri tillgång till aktuella kartdata av hög kvalitet och studien pekar mot en samhällsvinst i storleksordningen 200-400 miljoner kronor per år, med kostnaderna för att framställa kartinformationen borträknade.

Lantmäteriet delar artikelförfattarnas syn på möjligheterna med öppna geodata och ser resultatet av den samhällsekonomiska analysen som ett kraftfullt stöd till ett av de viktigaste målen i den nya geodatastrategin, nämligen att geodata är öppna. Lantmäteriet har tillsammans med 11 andra myndigheter och organisationer ingående i Lantmäteriets geodataråd tidigare i år överlämnat en gemensam framställan till regeringen om behovet av en ny finansieringsmodell för viktiga delar av Lantmäteriets geodata.

Förutom denna säkra intjäning/samhällsvinst påvisas också stor potential inom både effektivisering och innovation. Öppna geodata kan för båda dessa områden, ge ytterligare stora samhällsvinster.

– Det handlar alltså om ökad användning i stort, men även om effektiviseringsvinster i offentlig verksamhet. Vi kan dessutom se att Lantmäteriets första steg mot öppna geodata möter stort intresse från många nya användare och vi tror att innovationen kommer att öka med öppna geodata, säger Peter Nyhlén.

Fakta om forskningsrapporten
Branschorganisationen för geodataområdet, ULI Geoforum är beställare av forskningsstudien Samhällsekonomisk effekt av öppna geodata. Studien genomförs på Handelshögskolan i Stockholm och finansieras av Vinnova och Lantmäteriet. Ansvarig forskare är Erik Lakomaa på EHFF (The Institute for Economic and Business History Research) vid Handelshögskolan i Stockholm.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...