Radonmätning på arbetsplatser – guide för att följa den nya Strålskyddslagen

av Admin

I samband med att den nya Strålskyddslagen trädde i kraft från 1 juni 2018 måste arbetsgivaren känna till radonhalten på arbetsplatsen och vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att åtgärda radonhalter över det hygieniska gränsvärdet på 200 bq/m³. I samband med införandet av den nya lagen uppstår ofta frågor kring hur man kan mäta radon på arbetsplatser. 

Det finns flera viktiga saker att tänka på när radon ska mätas på arbetsplatsen.

Hur går det till och vad bör man tänka på?
I grunden är det enkelt att mäta radon. Man beställer radondosor, placerar ut dem, registrerar data, samlar in dosorna och skickar dem till radonlaboratoriet som bifogar en rapport via e-post eller online.

Det finns dock flera aspekter att ta hänsyn till, exempelvis frågan hur många radondosor som behövs för en tillförlitlig mätning? En annan är frågan hur arbetet kan göras så effektivt som möjligt? Eftersom den största kostnaden för en radonmätning är tiden det tar att placera ut radondosorna samt registrera och hämta in dem krävs en effektiv och säker process i alla led.

Kraven man ska ställa vid radonmätning på en arbetsplats
Om radonmätning inte genomförts tidigare ska man mäta årsmedelvärdet av radon. Enligt svensk metodbeskrivning görs det genom att mäta med radondosor i minst två månader under eldningssäsong (1 okt – 30 apr). Mätningen ska genomföras med radondosor från ett ackrediterat radonlaboratorium.

För att vara tidseffektiv och få en korrekt mätning bör den som mäter en arbetsplats ställa nedan krav på mätlaboratoriet där man köpt radondosorna. Detta oberoende av om man gör det själv eller använder en extern konsult.

Se till att:

 • laboratoriet är ackrediterat av SWEDAC enligt ISO 17025 för mätning av radon i inomhusluft
 • leveranstiden för dosor är inom 2-3 dagar från beställning
 • leveranstiden för digitala analysrapporter är inom en (1) vecka från att dosorna inkommit till laboratoriet
 • laboratoriet har en webbapplikation som gör det möjligt att lägga in uppgifter om mätningar och ladda ner resultat.

Med webbapplikationen är det också viktigt att kunna:

 • filtrera mätningar på exempelvis adress, fastighetsbeteckning, ordermärkning m.m.
 • ladda ner sammanslagna rapporter i PDF-format
 • det går att använda surfplatta eller annan mobil enhet vid utplacering

Det är viktigt att man aviserar radonmätningen för den egna personalen. Informationsmaterial angående radon och de planerade mätningarna bör därför distribueras innan mätningarna startas. Det är även viktigt att informera städpersonalen om den tjänsten köps in externt. Detektorerna behöver placeras på ett säkert sätt så att de inte kan flyttas eller på annat sätt påverkas under mätningen (kan t.ex. göras med buntband).

Hur många radondosor behövs vid radonmätning av arbetsplats?
Vid radonmätning på arbetsplatser rekommenderar vi att man följer de riktlinjer som angetts avIRMA (International Radon Measurement Association). Då uppfyller man även de nationella kraven. Fördelen med IRMA:s riktlinjer är också att de ger ett bra förfarande i mätprojekt som bidrar till att minska tidsåtgången.

Vid en radonmätning ska följande lokaler mätas:

 • Lokaler/rum som används regelbundet mer än fyra timmar per dag
 • Alla underjordslokaler/källarlokaler eller andra lokaler med risk för inläckage av radon som kan användas av en person mer än 50 timmar per år (cirka en tim/vecka)
 • Samtliga aktuella lokaler/rum i källar- och bottenplan. För större lokaler, minst en detektor per 150 m2
 • På högre våningsplan: Minst två detektorer samt minst en detektor per 250 m2

Vad händer om man ligger över referensvärdet?
Om det skulle visa sig att man hamnar över referensvärdet bör man som första åtgärd mäta radonhalten under arbetstid (en kortare tidsperiod). Det kan man exempelvis göra genom att använda Radonovas radondosa Duotrak. Observera! Eftersom arbetslokaler normalt ventileras mer under arbetstid kan radonhalten vara lägre under denna tid.

Om arbetsplatsen fortfarande skulle ligga över referensvärdet måste man vidta åtgärder för att sänka radonhalten. Normalt görs det genom att styra ventilationen. Dock rekommenderas i dessa fall att man kontaktar en radonkonsult som kan reda ut varifrån radonet kommer och utifrån det föreslå lämpliga åtgärder.

Även om radonhalterna ligger under referensvärdet under arbetstid så är man skyldig att anmäla till SSM om årsmedelvärdesmätningen ligger över referensvärdet efter eventuell åtgärd. Har man utfört radonåtgärder är det därför lämpligt att även göra ytterligare en långtidsmätning.

För mer information om radon och radonmätning besök www.radonova.se.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...