Överenskommelse med Humlegården om utveckling av centrala Huvudsta

av Admin

En principöverenskommelse med Humlegården förväntas beslutas av kommunstyrelsen den 13 september 2021, om ny bebyggelse på mark som frigörs när Mälarbanan byggs ut och delar av järnvägen förläggs i tunnel. Samtidigt bidrar projektet till stadens medfinansiering av Mälarbanans utbyggnad.

Kommunstyrelsen har godkänt en principöverenskommelse mellan Solna stad och Humlegården som möjliggör fortsatt stadsutveckling på mark som frigörs när Mälarbanan byggs ut i Huvudsta. Det innebär ny bebyggelse på cirka 40 000 kvadratmeter och möjliggör cirka 1 000 nya arbetsplatser i Solna Business Park. Projektet är en del i stadens arbete för att utveckla Solna Business Park till ett stadsmässigt område med en kombination av bostäder och arbetsplatser, med utbyggd kollektivtrafik och trygga stråk för cykel och gång. Samtidigt ger projektet ett bidrag till stadens medfinansiering av Mälarbanans utbyggnad genom Solna.

– Nu fortsätter staden utvecklingen av centrala Huvudsta, där nya gröna kvarter växer fram när järnvägen förläggs i tunnel. Med Humlegården tillkommer ytterligare en stabil aktör som kan bidra till Solnas mest ambitiösa och omfattande stadsutvecklingsprojekt, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Överenskommelsen med Humlegården är en del i en omfattande stadsutveckling av den mark som friläggs när Mälarbanan byggs ut och delar av järnvägen förläggs i tunnel. Den 29 mars 2021 beslutade kommunstyrelsen om två andra överenskommelser med Skanska och Fabege, som tillsammans förvärvar cirka 150 000 kvadratmeter mark. Det innebär cirka 1 000 nya bostäder och cirka 2 000 nya arbetsplatser. Med tillskottet av överenskommelsen med Humlegården tillkommer ytterligare 1 000 arbetsplatser som växer fram i anslutning till Mälarbanan i Solna Business Park.

Tillsammans med tidigare beslutade principöverenskommelser uppgår stadsutvecklingsprojektet i centrala Huvudsta till cirka 15 miljarder kronor

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...