Invånarna vill klara sig själva vid kris – efterfrågar stöd

av Admin

Viljan bland Sveriges invånare att se över och förbättra sin egen krisberedskap är stor. Samtidigt finns en utbredd uppfattning om att mer insatser och information behövs från samhället. 92 procent anser att det är viktigt att samhället skapar bättre förutsättningar för varje individs egen krisberedskap och 65 procent efterlyser en ökad tydlighet om vad som förväntas av hushållen. Det visar en ny rapport från samhällsutvecklaren Ramboll.

Rapporten visar att det finns en stor medvetenhet om att krisberedskap är viktigt. 59 procent anser dock att de i dag inte är förberedda att klara en längre samhällskris. Mer än varannan person, 52 procent, uppger det som troligt att de inom ett år kommer att förbättra de egna förutsättningarna för krisberedskap.

–    Pandemin har fört med sig en ökad vilja bland invånarna att rusta sig inför framtida kriser. Det resultatet är ett viktigt besked till alla aktörer i samhället som jobbar med beredskapsfrågor. Just nu finns ett möjlighetsfönster som inte får missas. För att få till en bra beredskap behöver invånarna vara med på tåget. Tillfället kan inte bli bättre, säger Kristina Syk, expert på totalförsvarsfrågor på Ramboll.

Boendet en central fråga för vår egen krisberedskap

Ytterligare en viktig slutsats från undersökningen är att 6 av 10 uppger att boendet har stor betydelse för deras krisberedskapsförmåga och mer än hälften, 56 procent svarar att våra bostäder behöver anpassas bättre för att klara en kris. Det kan till exempel handla om gemensamma aktiviteter, förvaring och reservtillgångar.

–    Det är tydligt att bostadsfrågan är viktig och bör tas på allvar när det gäller utvecklingen av fastigheter, bostadsområden och hela stadsdelar. Tillgången till dricksvatten är det som oroar flest och det behöver vi självklart ha i åtanke i samhällsplaneringen, men det kan också handla om tillgång till alternativa värmekällor och odlingsbar mark för självhushållning, menar Kristina Syk.

Rapporten ”Invånarnas syn på sin egen krisberedskap” är den första i en serie där Ramboll ställer frågor till en invånarpanel om aktuella hållbarhetsfrågor.

–    Eftersom vår utgångspunkt är att allt vi gör ska formas för invånarna vill vi lyssna och få både nya och olika perspektiv. Syftet med undersökningen är i slutändan att vi ska bli bättre samhällsutvecklare, genom att ta del av invånarnas syn i olika frågor, säger Lars Brånn, ansvarig för resiliens på Ramboll.

 

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...