Vägval för Sveriges nya byggregler

av Admin

I rapporten Vägval för Sveriges nya byggregler har Kommittén för modernare byggregler sammanställt synpunkter på regelverket som framförts till kommittén. Rapporten pekar på ett antal vägval som är viktiga för att modernisera dagens byggregler. 

Kommittén för modernare byggregler har under det senaste året träffat 220 professionella tillämpare av byggregelverket och representanter för brukare av bostäder. Förutom rundabordssamtal med olika organisationer har kommittén besökt 15 kommuner, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Kommittén har även genomfört en Sifo-enkät om byggreglerna, riktad till både professionella aktörer och allmänheten.

– Vi har en god bild av hur dagens byggregler används och fungerar. Det är en samstämmig bild som ges oavsett vilka vi möter, säger Kurt Eliasson, utredare för kommittén.

Kommittén har sammanställt synpunkterna på byggregelverket i rapporten Vägval för Sveriges nya byggregler. Den sammantagna problembilden som tillämparna beskriver handlar om att:

 • byggregelverket är svåröverskådligt och omfattande,
 • funktionskrav har brett stöd,
 • föreskrifter i BBR och EKS är otydliga, saknar syfte och i vissa fall motsäger varandra,
 • kravnivåerna i BBR och EKS behöver ses över utifrån vad som är rimligt med hänsyn till de boendekostnader som kraven innebär,
 • det saknas prioritering från staten mellan krav och möjligheter för tillämpare att göra avvägningar i såväl nybyggnad som befintlig bebyggelse,
 • BBR:s regler om ändring, ombyggnad, tillbyggnad är otydligt och kostnadsdrivande och förslås regleras separat från nybyggnad,
 • allmänna rådens juridiska status är omtvistad och föreslås särskiljas ur BBR till eget dokument,
 • det saknas metoder för att pröva alternativa lösningar jämfört med allmänna råd,
 • det finns behov av ytterligare vägledning,
 • hänvisningar till standarder samt deras aktualitet ifrågasätts,
 • regelverket ställer höga krav på kompetens,
 • regelverket inte är anpassat för dagens och morgondagens utmaningar exempelvis i form av behov av olika boendeformer och större hänsyn till hållbarhet och klimatförändringar,
 • PBL och BBR ändras för ofta.

Rapporten, som omfattar den del av kommitténs uppdrag som handlar om Boverkets byggregler (BBR) och konstruktionsregler (EKS), pekar kommittén ut ett antal vägval som är viktiga för att modernisera byggregelverket.

– Vi kommer att anordna en hearing för tillämpare av regelverket i september, där vi ska diskutera de frågeställningar som vi presenterar i rapporten, säger Anna Sander, utredare i kommittén.

 

Länk till rapporten: http://modernarebyggregler.se/wp-content/uploads/2018/08/rapport-n-2017_05_till-webb.pdf

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...