Så står partierna kring tobak- och nikotinprodukter inför valet

av Admin

I våras lanserade Snusbolaget ett valmanifest för att rikta strålkastarljuset mot hur svenska politiker fattar beslut och stiftar lagar som rör snus och nikotinportioner. Utgångspunkten i manifestet är att tobaksrökning är världens allvarligaste folkhälsoproblem. Det är en global epidemi som årligen orsakar mer än åtta miljoner människors död. Rökning är en av de främsta påverkningsbara riskfaktorerna för sjukdom och förtida dödlighet.

I manifestet presenterar Snusbolaget bland annat konkreta förslag för en lägre tobaksrelaterad dödlighet, en långsiktig skattepolitik och en hållbar marknad för nikotinprodukter.

– Vi står upp för en miljon svenskar, som har hittat en lösning för en hälsosammare njutning utan stora hälsoskador. Vi står upp för medvetna val och stöttar också alla de rökare som ännu inte tagit steget och bytt till ett bättre alternativ. Vi hade gärna sett att politiken jobbar ännu hårdare för en nollvision för tobaksrelaterade dödsfall, där vi i vårt manifest har flera konkreta förslag, säger Markus Lindblad, kommunikationschef på Snusbolaget.

Flertalet är för förbud mot langning och en nollvision för tobaksrelaterade dödsfall
Snusbolaget har ställt frågan till samtliga riksdagspartier kring hur de ställer sig till några av förslagen från manifestet där alla utom Moderaterna och Vänsterpartiet har svarat.

Flera partier är beredda att införa ett straffansvar för langning, det vill säga ett förbud att överlämna tobak och nikotinprodukter till minderåriga som är förenat med en straffbestämmelse. Bakom detta förslag ställer sig Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Moderaterna har tidigare i riksdagens socialutskott framlagt liknande förslag. Även en nollvision för tobaksrelaterade dödsfall är något som faller i god jord hos partierna och där är Kristdemokraterna och Centerpartiet tydligast för en sådan vision, medan Socialdemokraterna meddelar att de inte har några sådana planer.

Så här svarar partierna på några av Snusbolagets förslag i valmanifestet.
(Moderaterna och Vänsterpartiet har valt att inte svara på dessa frågor)

Är ni beredda att, eller vill införa, ett straffansvar för langning, det vill säga ett förbud att överlämna tobak och nikotinprodukter till minderåriga som är förenat med en straffbestämmelse?

Socialdemokraterna: Vi står bakom det förslag (från riksdagen, red. anm.) som uppdrar regeringen om att göra langning av tobak och nikotinprodukter straffbart.
Miljöpartiet: Ja, det är vi beredda att överväga.
Centerpartiet: Vi vill att det ska finnas en skarp åldersgräns för samtliga nikotin/tobaksprodukter och att det även ska vara förbjudet för privatpersoner att överlåta produkterna till personer under 18 år.
Liberalerna: Liberalerna anser inte att man ska införa ett straffansvar för langning av tobak och nikotinprodukter. Vi tror inte att det är rätt verktyg för att möta problemen som är kopplade till att myndiga personer köper ut till minderåriga.
Kristdemokraterna: Ja, för att minska risken för att unga får tillgång till nikotinprodukter.
Sverigedemokraterna: Ja. Sverigedemokraterna röstade för tillkännagivandet som riktades till regeringen, där regeringen uppmanas att se över frågan om att göra det straffbart för privatpersoner att överlåta eller sälja tobaks- och nikotinprodukter till personer under 18 år.

Anser ni att det bör fastställas en nollvision för tobaksrelaterade dödsfall? Om ja: hur eller på vilket sätt vill ni nå nollvisionen för tobaksrelaterade dödsfall?

Socialdemokraterna: I nuläget finns inga planer på att fastställa en nollvision kring tobaksrelaterade dödsfall.
Miljöpartiet: För att nå målet om nollvision för tobaksrelaterade dödsfall behöver vi satsa på det förebyggande arbetet för unga. En viktig del i det är ett införande av en lag om tobaksfri skolgång. Vi vill också se ett exponeringsförbud av tobaksprodukter.
Centerpartiet: Ja. Den viktigaste folkhälsofrågan är att minska på tobaksrökning. Det är fortfarande många människor som dör och ännu fler som insjuknar i sjukdomar kopplade till rökning. Nikotin är starkt beroendeframkallande. Användning av tobaksprodukter på annat sätt än rökning är inte heller neutralt ur ett hälsoperspektiv. Det finns därför anledning att skydda inte minst barn från dessa produkter.
Liberalerna: För Liberalerna handlar folkhälsoarbetet och de förebyggande hälsoinsatserna om kunskap och respekt för individens självbestämmande. Den enskildes motivation ska styra alla insatser som erbjuds. Tobaks- och nikotinpolitiken ska präglas av ett målmedvetet preventivt arbete. Information, punktskatter och förbud mot tobaksreklam – även i sociala medier, där unga befinner sig, tror vi är verktyg som ger makt till individen. Alla som använder nikotin ska ha tillgång till nikotinavvänjning via hälso- och sjukvården.
Kristdemokraterna: Ja, Rökning är den enskilt största påverkbara orsaken till en rad allvarliga sjukdomar inklusive hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Förutom lidande för den drabbade och dennes anhöriga påverkas samhällsekonomin av varje cancer- och sjukdomsfall. Direkta vårdkostnader, läkemedel, strålbehandling och kirurgi är några kostnader vid sidan av sjukfrånvaro. Det är otvetydigt så att ett aktivt folkhälsoarbete inom tobaksområdet ger stora vinster för den enskilda människan och för samhället i stort. Det är därför en angelägen uppgift att få fler att sluta röka och att förebygga så att personer inte börjar. Det ska vara svårt att börja och lätt att sluta röka. Dessutom ska det i möjligaste mån förhindras att någon utsätts för passiv rökning.
Sverigedemokraterna: Vi har inget emot nollvisioner för något som är dåligt, sen ska man vara lite varsam med att okritiskt skapa nya institutioner som ger upphov till byråkrati finansieras med offentliga medel. Den långsiktiga trenden är att bruket av tobaksprodukter i Sverige minskar, vilket visar att det man gör i Sverige (folkbildning etc.) faktiskt fungerar, vilket är positivt. För att bättre kunna arbeta målinriktat med en nollvision krävs det likaså att hänsyn tas till tobaks- och nikotinprodukters olika skadeverkningar. Sverigedemokraterna anser att politiken avseende tobaks- och nikotinprodukter måste utgå från fakta. Man måste fokusera på ett resultatinriktat arbete för att minska skador och rädda liv.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...