Positiv återhämtning i ekonomin innebär att även hyrorna behöver justeras uppåt 2021

av Admin

I dag presenterar Fastighetsägarna sin nationella vägledning inför hyresförhandlingarna 2021. Den visar att det finns ett utrymme att höja hyrorna med 2,5 procent under 2021. Denna rekommendation utgör ett snitt för landet. De faktiska förhandlingarna sker dock på ortsnivå där förutsättningarna varierar och avviker från den nationella nivån. 

När Sverige startar om efter coronakrisen kommer insatser för en väl fungerande bostadsmarknad att vara en viktig del. För att värna hyresrättens position på den svenska bostadsmarknaden bör bostadshyrorna utvecklas i takt med hushållens köpkraft. Rimliga justeringar av hyresnivåerna är även viktigt för att möjliggöra en framtidstro som leder till ökat byggande, inte minst av nya hyresrätter.

– Den årliga förhandlingen handlar om hur mycket de framförhandlade bruksvärdeshyrorna ska justeras för att följa med den samhällsekonomiska utvecklingen. Fram till 2010 baserades den årliga hyresjusteringen på de kommunala bostadsbolagens kostnadsutveckling. Sedan 2011 är det istället bostadskonsumenternas allmänna värderingar som ska styra. Det är en bra förändring, men ska det fungera så behöver hyrorna utvecklas i takt med den allmänna inkomstutvecklingen. Det är ju genom inkomsten som vi uttrycker våra värderingar i faktisk efterfrågan på exempelvis boendetjänster, säger Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen.

I praktiken handlar den årliga förhandlingen om hur hyran ska utvecklas i lägenheter med oförändrade egenskaper. I vilken utsträckning det finns ett utrymme att höja hyresnivån avgörs av hushållens inkomstutveckling samt av hur effektivt fastighetsförvaltningen bedrivs.

Coronapandemin har lett till ett kraftigt produktionsfall i den svenska ekonomin. Enligt Konjunkturinstitutets (KI:s) senaste prognos spås BNP krympa med 4,3 procent i år i nominella termer (volymförändring plus förväntad inflation). Tack vare kraftfulla stödåtgärder har de flesta hushåll och företag klarat sig genom krisen.

– I vår nationella vägledning ser vi ett utrymme att höja den allmänna hyresnivån i Sverige under nästa år med i snitt 2,5 procent. Givet de positiva prognoserna för svensk ekonomi under 2021 skulle en högre höjning kunna motiveras. Den stora osäkerheten när det gäller pandemins utveckling i vår omvärld talar dock för att en någon mindre justering är rimlig, fortsätter Tomas Ernhagen.

Den senaste statistiken tyder dock på att konjunkturnedgången redan har bottnat. 2021 räknar KI därför med att nominell BNP ska öka med 4,5 procent. Inkomsterna visar, som vanligt, upp ett betydligt stabilare utvecklingsmönster. I år spås timlönerna öka med 1,8 procent för att stiga med ytterligare 2,2 procent 2021. Disponibelinkomsterna spås öka med cirka tre procent. Mot den bakgrunden bedömer Fastighetsägarna att den allmänna hyresnivån bör justeras upp med i snitt 2,5 procent under 2021.

– Coronapandemin har påverkat hela samhället. Vi ser nu äntligen en ljusning i form av minskad smittspridning och att flera delar av samhället har kunnat starta om. Det är mycket glädjande. Även ekonomin vänder uppåt och under 2021 visar till exempel Konjunkturinstitutets och Riksbankens prognoser att ekonomin väntas stärkas. Fastighetsägarna ser ett behov av en hyresjustering och det är viktigt att stärka hyresrättens position på bostadsmarknaden. Det behövs fler bostäder och hyresrätten är viktig för bostadsförsörjningen i Sverige, säger Anders Holmestig, VD på Fastighetsägarna Sverige.​

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...