Många lärdomar från unik bostadssatsning

av Admin

Något dyrare, lite snabbare men med bibehållen kvalitet och medborgarinflytande. Men det viktigaste målet nåddes inte i BoStad2021, det fleråriga projektet för att bygga fler bostäder i Göteborg. Det är några av slutsatserna i Chalmers följeforskning av den unika satsningen.

När 7 000 extra bostäder skulle byggas inom Göteborg stads satsning BoStad2021 planerades det för en okonventionell byggprocess med en särskild organisation och nya arbetssätt för att bygga fler bostäder på kortare tid. 2015 fick Chalmers uppdraget att följa satsningen. Slutrapporten som nu är klar besvarar både frågan om hur framgångsrik satsningen varit samtidigt som den pekar på viktiga lärdomar att ta med framåt.

Det är nödvändigt med en projektorganisation som samverkar och där det finns tydliga mandat. Det skapar en helhetssyn och förbättrar framdriften säger Anders Svensson, Chalmers projektledare för följeforskningen.

Stadens nya organisation för stadsbyggande tar vad det verkar viss höjd för detta. Men den skapar samtidigt en risk för hack i processen mellan planering och genomförande.

Kvalitet lika viktig som volymmål
De 7 000 bostäderna blev inte klara till 2021, men målet bedöms kunna nås under 2023. Att målet inte nåddes inom tidsramen har flera orsaker, bland annat att förutsättningarna för många av projekten var svårare än vad som antogs. Men lika viktigt som antalet bostäder är kvaliteten på det som byggs, menar Anders Svensson. Jämförelser visar att kvaliteten i projekten inom BoStad2021 inte var sämre än i jämförda projekt i den ordinarie produktionen, men att det är långt till den blandstad som styrdokument och marknadsföring för fram som ideal.

Kvaliteten blev inte sämre för att detaljplaneskedet gick snabbare. Men vi kan konstatera att gapet mellan ambitionen om en levande blandstad och den byggda verkligheten är besvärande stor både i projekten inom och utom BoStad2021. En viktig lärdom för både kommunen och byggherrarna bör vara att undvika tomter som varken har förutsättningar att åstadkomma boendekvalitet eller blandstad, säger Anders Svensson.

Ta del av resultaten här

Länk till kort version av studiens slutrapport: 

Länk till fulltext:

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...