Lansera en nationell energisparkampanj, sänk elmomsen och frys energiskatten

av Admin

Hushåll och företag behöver skyddas mot kraftigt stigande elpriser. Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta lägger därför idag sex konkreta förslag för att ta Sverige genom energikrisen: Lansera en nationell energibesparingskampanj för att sänka energikonsumtionen, sänk elmomsen och frys energiskatten på dagens nivå.

Svenska fastighetsföretag arbetar systematiskt och framgångsrikt med att sänka energianvändningen genom energieffektivisering. Trots det är det oundvikligt att kostnaderna för både el och uppvärmning kommer öka dramatiskt för hyresgäster och fastighetsföretag under hösten och vintern.

Den tillträdande regeringen behöver därför omgående vidta åtgärder för att skydda hushåll och företag mot en elprischock. Det handlar om åtgärder som snabbt kan genomföras, utan tidsödande utredningar och där det finns stor möjlighet att nå bred politisk enighet.

Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta lanserar därför idag sex förslag för att ta oss igenom den akuta energikrisen:

  • Lansera en nationell elsparkampanj. Vi behöver alla bidra till att den samlade el- och energikonsumtionen sänks för att garantera stabiliteten i elnätet. Enbart en sänkning av elkonsumtionen med 5 procent bidrar till att sänka effektbehov så mycket att risken för bortkoppling av elkonsumenter i princip helt upphör, samt till sjunkande elpriser. Vi som företrädare för fastighetsbranschen vill medverka till en nationell kampanj kring hur vi kan använda energi smartare och sänka energianvändningen.
  • Sänk momsen på el till 6 procent. Det är en åtgärd som omgående skulle sänka priset till elkunderna med 15 procent. Flera andra EU-länder, däribland Finland, Belgien och Nederländerna, har redan genomfört den åtgärden.
  • Frys energiskatten på dagens nivå. I likhet med andra lättnader som gjorts kring energibeskattningen bör regeringen föreslå ett avskaffande av den automatiska indexuppräkningen av energiskatt för el.
  • Avskaffa solelsskatten på stora solcellsanläggningar. Idag lägger skattegränsen för solcellsparker med en effekt över 500 kW ett effektivt hinder för utbyggd solelsproduktion. Med en avskaffad solelsskatt skulle utbyggnaden snabbt kunna genomföras med en potential på att öka solelsproduktionen med 9 TWh per år. Det motsvarar årsförbrukningen av el för 50 000 eluppvärmda villor eller 200 000 trerumslägenheter.
  • Inför ett elprisstöd till företag och hushåll. Ett elprisstöd behöver utformas så att alla hushåll oavsett om det är hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt omfattas på lika villkor och så att det ger företag ett effektivt skydd för kraftigt stigande elpriser.
  • Inför ett temporärt pristak för fjärrvärme. EU överväger ett temporärt pristak för el. I Sverige bör ett temporärt pristak på fjärrvärme införas. Inte minst efter att flera fjärrvärmebolag har aviserat prishöjningar på upp till 20 procent.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...