17 lagförslag för ökad trygghet i bostäder, lokaler och köpcentrum

av Admin

Fastighetsägarna lanserar 17 konkreta lagförslag för ökad trygghet i bostadsområden, köpcentrum och lokaler. Syftet med lagförslagen är att ge riksdagen och regeringen konkreta förslag till hur effektiva juridiska verktyg kan utformas för att sätta stopp för att lokaler och lägenheter används i brottsupplägg.

Fastighetsägarna ser med oro på den senaste tidens utveckling med återkommande skjutningar och sprängningar. I en opinionsundersökning genomförd på uppdrag av Fastighetsägarna uppger 40 procent att deras närområde blivit mindre tryggt under de senaste tre åren. En av tre uppger också att det blivit fler otrygga platser i närområdet.

– I ett samhälle som drabbas av brott behöver flera åtgärder sättas in samtidigt. Olika aktörer kan bidra utifrån sina förutsättningar. Man behöver satsa på lokalt närvarande polis och en effektiv lagföring. Samtidigt måste ett långsiktigt arbete bedrivas som främjar skolan och socialtjänsten och som motverkar segregation och utanförskap, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar kan på frivillig basis vara en stark kraft i det brottsförebyggande arbetet men då behöver lagstiftningen ses över och stötta de goda krafterna.

– Fastighetsägare driver sin verksamhet runt om i hela landet. De finns i såväl utsatta områden som i stadskärnor och på handelsplatser. Det ger fastighetsägare en unik lägesbild som polisen, kommunen och andra aktörer kan ha stor nytta av i sitt arbete mot brott. På många platser bedrivs också framgångsrik samverkan för ökad säkerhet och trygghet, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

– Om samhället ska dra nytta av fastighetsägares fulla potential att på frivillig basis arbeta med brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete behöver lagstiftningen anpassas till samhällsutvecklingen. Lagen måste stödja de goda krafterna, inte de kriminella som använder lokaler och bostäder i olika brottsupplägg. Vi har därför tagit fram 17 konkreta förslag för bättre juridiska verktyg, säger Marie Öhrström, chefsjurist Fastighetsägarna Sverige.

Fastighetsägarnas lagförslag för ökad trygghet

Åtgärder för att bekämpa svarta hyreskontrakt

 • Polisen och andra myndigheter behöver prioritera kampen mot svarthandel med hyreskontrakt och olaglig andrahandsuthyrning.
 • Öka socialtjänstens kontroller av om det är ett lagligt hyreskontrakt och vad den korrekta hyran är innan bidrag betalas ut.
 • Ge hyresvärdar ökade möjligheter att kontroll­era svartuthyrning i sina fastigheter.
 • Gör det obligatoriskt för hyresgästen att på eget initiativ meddela fastighetsägaren om det finns inneboende.

Åtgärder för att motverka folkbokföringsbrott

 • Gör det enklare att dela information mellan myndigheter utan hinder av sekretess.
 • Stärk Skatteverkets tillsynsarbete av folkbokföringsbrott.
 • Ge fastighetsägare ökade möjligheter att kontrollera folkbokföringsbrott i sina fastigheter.
 • Förenkla för fastighetsägare att anmäla miss­tanke om folkbokföringsbrott till Skatteverket och polisen.

Åtgärder för att motverka brott i lokaler

 • Gör det enklare att säga upp kriminella lokalhyresgäster.
 • Hyreslagen behöver skärpas och anpassas till samhällsutvecklingen för att stötta fastighetsägare att motverka brott i lokaler.
 • All brottslighet bör kunna leda till uppsäg­ning av lokalen.
 • Sänk beviströsklarna och de ekonomiska riskerna för fastighetsägare att säga upp kriminella lokalhyresgäster.

Åtgärder för att motverka brott i hyreslägenheter

 • Se över reglerna som rör brott i hyresbostäder. Fler brott bör kunna leda till uppsägning och myndigheterna behöver kraftsamla mot svartuthyrning och folkbokföringsbrott.

Åtgärder för att underlätta flytt av övergivna fordon

 • Det behöver bli lättare att flytta felställda och övergivna fordon.
 • Kommunen behöver bistå fastighetsägare att flytta övergivna fordon.

Åtgärder för att stärka tryggheten i köpcentrum och gallerior

 • Utöka lagen om tillträdesförbud till att omfatta även gemensamma ytor i ett köpcentrum eller en galleria.

Åtgärder för att utveckla tryggare platser

Fler möjligheter att avvika från detaljplan för att skapa attraktiva och trygga platser

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...