Stark tillverkningsindustri håller upp barometerindikatorn

av Admin

Barometerindikatorn föll i november för andra månaden i rad, till 106,7 från 107,6 i oktober. Indikatorn pekar trots nedgången på ett starkare stämningsläge än normalt i ekonomin, vilket närmast uteslutande förklaras av de fortsatt starka signalerna från tillverkningsindustrin. 

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg något till följd av ytterligare starka omdömen om de innevarande orderstockarnas storlek. Förbättringen är främst hänförbar till konsumtionsvaruindustrin. Samtidigt bidrog synen på lagren nedåt. Det gjorde även produktionsplanerna som dämpades ytterligare något.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll för tredje månaden i rad och hamnar ungefär i nivå med det historiska genomsnittet. Fallet förklaras främst av nedjusterade anställningsplaner vilka nu pekar på minskad sysselsättning de närmaste månaderna. Även synen på orderstockarnas storlek dämpades ytterligare något, men är fortsatt starkare än normalt.

Detaljhandelns konfidensindikator steg 1,9 enheter i november. Ett minskat missnöje med varulagrens storlek, särskilt inom handel med motorfordon, samt höjda förväntningar på de kommande månadernas försäljningsvolym bidrog till uppgången.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn föll för andra månaden i rad och hamnar därmed strax under det historiska genomsnittet för första gången på fyra år. Nedgången förklaras till stor del av en svag efterfrågeutveckling de senaste månaderna. Förväntningarna på de kommande månadernas efterfrågeutveckling steg samtidigt något och är fortsatt något mer optimistiska än normalt.

Hushållens konfidensindikator föll till 97,5 i november, vilket pekar på en mer dämpad syn på ekonomin än normalt bland hushållen.

Indikatorer November Föregående månad
Barometerindikatorn 106,7 107,6
Totala näringslivet 104,8 106,0
Tillverkningsindustri 116,2 115,3
Bygg- och anläggning 100,3 102,8
Detaljhandel 103,1 101,2
Tjänstesektorn 99,6 102,3
Hushåll 97,5 98,5
Makroindex 98,2 97,9
Mikroindex 94,7 98,0
Förväntad inflation om 12 månader (medelvärde ex. extremvärden (procent) 3,3 3,2

Läs hela Konjunkturbarometern och ta del av statistiken på www.konj.se

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...