Beslut från Nasdaqs disciplinnämnd

av Admin

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har i dag beslutat att utdöma ett vite om tolv årsavgifter till Swedbank, totalt 46,6 MSEK. Som Swedbank uppgav i delårsrapporten 27 april i år gäller detta historiska frågor från tiden 2016-2019. Nasdaqs disciplinnämnd skriver i sitt beslut att det under en längre tid funnits brister i Swedbanks processer och rutiner för att motverka penningtvätt samt att dessa brister under en lång tid varit kända för Swedbanks dåvarande högsta ledning.

I mars i år fick banken besked från Nasdaq Stockholm AB (Nasdaq) om slutsatserna i en undersökning som gällde om banken brutit mot Nasdaqs regelverk under perioden december 2016 till februari 2019. Senare lämnades ärendet över till Nasdaqs disciplinnämnd som nu fattat sitt beslut. Swedbank konstaterade i delårsrapporten 27 april att banken i stora drag delar Nasdaqs slutsatser.

─ Banken har det senaste året vidtagit en rad åtgärder för att stärka informationsgivningen. I och med dagens beslut stängs ytterligare en fråga som gäller bankens historiska tillkortakommanden, säger Jens Henriksson, vd och koncernchef Swedbank.

Som banken kommunicerade i delårsrapporten 27 april i år utgick banken från att Nasdaqs disciplinnämnd skulle utdöma ett vite och avsatte därför 30 miljoner kronor för detta.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...