Nu börjar byggandet av Tullgarnsbron

av Admin

I månadsskiftet oktober-november börjar byggandet av Tullgarnsbron i Uppsala. Bron byggs i förlängningen av Kungsängsesplanaden över Fyrisån till Studenternas. Målsättningen är att den ska stå färdig om två år. Till dess kommer Uppsalaborna behöva stå ut med trafikomledningar och byggstök.

Uppsala kommun beslutade redan 2010 att Tullgarnsbron ska byggas, och genomförde samma år en arkitekttävling, varifrån det vinnande bidraget nu ska realiseras. Det är ett stort byggprojekt som kommer att pågå under lång tid, fram till och med hösten 2023.

Bron byggs med en fil i vardera riktningen för bilar, tung trafik, snöröjningsfordon, cyklister och gående. Det är idag inte planerat för att kollektivtrafik ska köras över bron. Det blir separerade gång- och cykelbanor med kantsten som avskiljning mot biltrafiken samt ett skyddsräcke mot Fyrisån.

– När vi bygger Tullgarnsbron avlastar vi Islandsbron från biltrafik och kan använda den för enbart gång, cykel och kollektivtrafik. På så sätt ökar vi tillgängligheten för fler till innerstaden samtidigt som vi minskar trafikbullret, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Markarbeten i vinter

Innan byggandet av själva bron startar måste en mängd förberedande arbeten göras, bland annat flytt av ledningar på östra sidan. Arbetet kommer att påbörjas i månadsskiftet oktober/november och berör korsningen Kungsängsesplanaden/Sågargatan och marken vid Fyrisån. Kungsängsesplanaden kommer under arbetets gång att justeras i höjd och sidled för att anpassas till den nya bron. Arbetsområdet kommer att stängslas in.

– Det känns bra att få komma igång med anläggandet av bron. Det kommer bli lite stökigt under byggtiden men slutresultatet kommer att förbättra trafiksituationen i stan, för såväl biltrafik som cyklister och fotgängare, säger Stefan Bergerstam, Uppsala kommuns projektledare för byggandet av Tullgarnsbron.

Fordonstrafiken

Trafiken på Kungsängsesplanaden från Sågargatan samt mellan Sågargatan och Mältargatan kommer att behöva ledas om till andra gator under entreprenadtiden. För att få en bra anslutning till bron, och med hänsyn till grundvattenskyddet, krävs också en om- och tillbyggnad av Ulleråkersvägen på västra sidan av Fyrisån.

Båttrafiken

Tullgarnsbron kommer att kunna öppnas så att större båtar kan passera. Den segelfria höjden blir 3,8 meter över medelvattenståndet i Fyrisån, vilket gör att mindre båtar kan passera utan broöppning.

Sjöfartsverket har beslutat om förbud för båttrafik förbi arbetsplatsen under perioden 16 oktober 2021 till 14 april 2022.

Tidplan

  • Förberedande arbeten på östra sidan planeras mellan oktober/november 2021 – juli 2022
  • Markarbeten på västra sidan av Fyrisån beräknas påbörjas under första kvartalet 2022 och avslutas tredje kvartalet 2023.

Målet är att hela projektet, med anslutande vägar och brodelen över vattnet, ska vara klar för trafik fjärde kvartalet 2023

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...