Dominoeffekt när byggföretag saknar prognosstöd

av Admin

I en ny rapport från konsultföretaget Radar analyseras digitaliseringens utmaningar och drivkrafter för den nordiska byggbranschen. En slutsats är att bristen på prognosstöd fortplantar projektrisker i flera led. Samtidigt kan företagen göra stora vinster genom ökad digitalisering. Men då krävs interna förändringar och ökade investeringar i IT, skriver rapportförfattarna. 

Graden av digital mognad i byggsektorn ligger bland de lägsta i jämförelse med andra branscher. Samtidigt råder oenighet inom branschen om vad som menas med digitalisering. IoT och sensorer har till exempel länge hyllats som teknik med stor potential inom bygg, ändå anser 84 procent av byggföretagen att dessa inte räknas till digitalisering. 68 procent anser dock att byggsektorns processer on-site kan automatiseras, vilket i jämförelse med andra branscher är den högsta siffran.

– Rätt utnyttjad är automation både en katalysator för ökad effektivitet och avancerad verksamhetsutveckling. Därför är det mycket positivt för branschen som helhet att mer än 60 procent av företagen i den riktade undersökningen anser att automatisering av processer är en del av den allt högre prioriterade digitaliseringen, säger Mats van Halteren, försäljningschef, Unit4.

Av rapporten framgår att sju av tio byggföretag i Norden inte får det digitala systemstöd som behövs för verksamheten. Ännu fler, 76 procent, menar att lönsamheten skulle kunna ökas redan idag med hjälp av den teknik som finns på plats. Det finns en brist på digitalt stöd i kärnprocesserna som påverkar företagens förmågan att se framtida kostnader, intäkter och ändringar i dessa flöden. Det som däremot upplevs fungera bättre handlar om hanteringen av projekt såsom administration, rapportering, dokumentation, men också delar som ofta är kopplat till själva fysiska byggen eller arbetsplatser såsom ID06, personalliggare och tidsrapportering.

I rapporten varnas för en dominoeffekt när byggföretagens digitala system inte kan ge rätt prognosstöd. Risken i byggprojekten förs då vidare i andra- och tredjepartsled.

– Som navet i byggverksamheterna är affärssystemen en vital del av IT och en kritisk komponent för affären. Inom byggsektorn kan vi se att en minoritet av företagen anser sig ha det stöd som verksamheten behöver från sina digitala system. Inte ens 30 procent av dessa företag anser sig ha det och det är de svenska företagen som upplever störst problem med sitt digitala verksamhetsstödet, säger Mats van Halteren.

22 procent av de nordiska företagen uppger att teknik är deras största utmaning med digitaliseringen och 16 procent anger att det är resurserna, budget eller kompetens, som är utmaningen. 11 procent säger, något överraskande, att de inte har några utmaningar alls för att fortsätta sin digitaliseringsresa. Bland norska företag finns en något högre andel som anser att själva tekniken är utmaningen medan danska företag ser både organisation och teknik som utmaningar. Den allra största utmaningen har dock att göra med företagen själva:

– Mer än hälften av de svenska företagen i den riktade undersökningen anger att den största utmaningen för fortsatt digitalisering är organisationen själv, det vill säga struktur, kultur och processer. Här är också skillnaderna små mellan Sverige och de andra nordiska länderna, förklarar Mats van Halteren.

Rapporten visar att det Inom den nordiska byggsektorn bara är drygt 40 procent av företagen som har fungerande stöd för den interna samordningen, där endast Finland når över 50 procent. I takt med att byggbranschen blir mer digitaliserad ställs organisationerna inför nya utmaningar att interagera med verksamhetsprocesser och centrala system. Att samordning mellan enheter upplevs som det område där man har minst fungerande stöd idag blir därför problematiskt. Mycket låga IT- kostnader i förhållande till omsättning skulle kunna påvisa ett effektivt utnyttjande av medel, men den eftersläpande digitaliseringen visar snarare på systematiska problem att driva intresse och förståelse för hur IT skapar värde. Idag investerar branschen en knapp procent av omsättningen, den lägsta nivån sett till alla branscher. Till detta kommer nu en kraftig inflationen.

– Det är inte första gången vi behöver hantera ett extremt inflationstryck. Ur lösningen på 70- och 80-talets ekonomiska krav uppstod de första ERP-verktygen. Samma verktyg är ännu en gång centrala för att minska kostnader genom automatiserade processer och förbättrad effektivitet. Ett modern ERP hjälper oss att proaktivt hantera vår ekonomi mer effektivt och fatta mer välgrundade beslut, vilket är precis det vi behöver just nu, avslutar Dennis Bristam, Radar och en av rapportförfattarna.

Rapporten “Utmaningar och drivkrafter för digitalisering av byggsektorn i Norden” bygger på data från Radars statistikdatabas kombinerad med en färsk och särskilt riktad undersökning mot beslutsfattare inom den nordiska byggsektorn.

Länk till rapporten (pdf)

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...