Barometerindikatorn vände upp efter att ha backat ett par månader

av Anders Enquist

 

Sysselsättningen börjar stiga

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri steg 3,2 enheter i april efter en minskning på drygt 7 enheter under de två föregående månaderna. Den ligger därmed återigen över det historiska genomsnittet. Två av de tre ingående frågorna bidrog till uppgången. Bedömningen av orderstockens storlek var mer positiv och produktionsplanerna justerades upp. Bedömningen av färdigvarulagrens storlek var något mer negativ jämfört med i mars.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet var i det närmaste oförändrad under april och ligger fortfarande nära det historiska genomsnittet. De två frågorna som ingår bidrog i olika riktning. Omdömena om orderstockens storlek blev mer positiva, medan sysselsättningsplanerna justerades ned något jämfört med månaden innan.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg 2,7 enheter i april och ligger betydligt över det historiska genomsnittet. Alla de tre ingående frågorna bidrog positivt. Bedömningen av varulagren och försäljningsutfallet var mer positiv och förväntningarna på försäljningen de närmaste månaderna steg.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna var i stort sett oförändrad i april och ligger fortfarande klart över det historiska medelvärdet. Utfallet för efterfrågan var oförändrat jämfört med i mars, medan förväntningarna på efterfrågan de närmaste tre månaderna var något mindre optimistiska. Bedömningen av utvecklingen för företagets verksamhet var däremot mer positiv.

Hushållen mer pessimistiska om svensk ekonomi

Hushållens konfidensindikator minskade 0,6 enheter i april, från 99,6 i mars till 99,0. Den ligger därmed strax under det historiska genomsnittet. Tre av de fem ingående frågorna bidrog negativt i april. Den negativa förändringen var störst när det gäller synen på svensk ekonomi om 12 månader och bedömningen av svensk ekonomi i nuläget.

Läs hela Konjunkturbarometern och se statistiken på www.konj.se

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...