Att förändra energimarknaden är ingen enkel sak

av Anders Enquist

Det europeiska energisystemet befinner sig i en övergångsperiod. Men det är dock svårt att veta hur systemet slutligen kommer att se ut i fråga om marknadsaktörer och marknadsdesign. Säkert är dock att övergången kräver tid för att stabiliseras och att FoU behövs för att skapa en fungerande modell. Projektet Fossil-free Energy District, FED, adresserar dessa frågor. RISE Research Institutes of Sweden bidrar genom att utveckla en marknadsdesign och dessutom analysera drivkrafter och hinder för framtida lokala energisystem.

Energiindustrin genomgår stora förändringar på grund av övergången till ett hållbart energisystem och nya energipolicyer. Konceptet med lokala energisamhällen, som gör det möjligt för individer och små företag att inte bara konsumera, utan också producera energi, är en del i denna omställning. Bland annat kommer vissa konsumenter bli mindre beroende av el från elnätet. Dessutom kan alternativa handelsplatser utmana den traditionella elmarknaden, till exempel genom digitala peer-to-peer-plattformar där producenter av grön el kan komma i direkt kontakt med potentiella kunder.

Lokala energisamhällen i EU
Magnus Brolin från RISE:  ”EU har etablerat konceptet med lokala energisamhällen (Local Energy Communities, LEC), som på många sätt speglar utvecklingen av lokala energisystem och -marknader. Dock är det ännu inte tydligt hur lokala energisamhällen ska tolkas eller tillämpas i nationell lagstiftning. Det finns många frågetecken och utmaningar som behöver förtydligas innan konceptet kan implementeras i större skala. Exempel på utmaningar i relation till lokala energisamhällen är bland annat vem som ska äga elnäten och hur de ska skötas, samt vilken roll ansvariga parter har i relation till aggregatorer.”

FED-projektet kan visa vägen
FED:s marknadsdesign involverar både en energimarknad och en marknad för systemtjänster. Energimarknaden gör det möjligt för lokala intressenter att handla med energi via lokal handelsplats. På en parallell marknad för systemtjänster kan lokala aktörer erbjuda systemtjänster till den lokalt systemansvariga för distributionssystemet. Något som är unikt med FED-projektet är att det tillåter handel med tre olika energislag samtidigt: elektricitet, fjärrvärme och fjärrkyla. FED-marknaden har dessutom designats för att ha en låg tröskel, vilket gör att små producenter och konsumenter enkelt kan delta.

Var försiktigt vid implementering
Inom FED projektet har RISE titta på hur FED implementeringen kan replikeras från projektområdet ut i andra lokala energisamhällen. FED-systemet kommer att vara enklare att tillämpa i vissa städer, till exempel där utveckling av energisystem beaktas i stadsplaneringen. De miljömässiga fördelarna hos FED-lösningen är stora även i energisystem där endast fossilbaserade energisystem används. Det är dock enklare att tillämpa lösningen där det finns tillgång till hållbara produkter som kan köpas och säljas på den lokala handelsplatsen. Avslutningsvis blir det lättare att införa FED-lösningen i städer med aktörer som är öppna för att samarbeta och ser positivt på lokala energimarknader.

Om projektet
Projektet Fossil-free Energy Districts, FED, är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklas tillsammans med nio starka partners.

Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park,Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE Research Institutes of Sweden, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers bidrar alla med sin expertis och sitt kunnande för att FED ska bli attraktivt även i andra europeiska städer.

Under 2017−2019 utgör Chalmersområdet i Johanneberg själva testbädden. FED samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom initiativet Urban Innovative Actions, Europakommissionens satsning för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...