Framgångsrikt pilotprojekt på Väla Centrum bidrar till stabilisering av elnätet och intäkter för fastighetsägaren

av Admin

Sedan maj 2023 har Väla Centrum utanför Helsingborg hjälpt till att balansera det svenska elnätet genom att erbjuda sin förbrukningsflexibilitet på en av Svenska kraftnäts marknader för handel med stödtjänster, FCR-N (Frequency Containment Reserve – Normal). Väla blev den första svenska kommersiella fastigheten att bli godkänd för att göra detta. Förutom att svara mot det ökande behovet av flexibilitet i elnätet finns ekonomiska incitament för fastighetsägaren Skandia Fastigheter, som får intäkter från handeln.

Bild lånad från Skandia Fastigheter, copyright Skandia Fastigheter.

För att det nordiska elnätet ska fungera måste det balanseras för att hålla en frekvens på 50 Hz. Om frekvensen avviker från normalspannet finns risk för allvarliga störningar och elavbrott för användarna. Funktioner som hjälper till att stabilisera elnätet kallas med ett samlingsbegrepp för stödtjänster.

Väla Centrum, ett shoppingcentrum utanför Helsingborg som ägs och drivs av Skandia Fastigheter, godkändes förra året av Svenska kraftnät som första kommersiella fastighet att få leverera stödtjänster till elnätet. Det sker rent konkret genom handel med fastighetens förbrukningsflexibilitet på Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad FCR-N (Frequency Containment Reserve – Normal). Pilotprojektet går i bräschen för att fler fastigheter framåt ska bidra till balansering av elnätet och nyttja incitamentet i form av intäkter från handel med stödtjänster.

Det framgångsrika pilotprojektet är ett resultat av ett samarbete mellan Siemens, Skandia Fastigheter och Entelios, och har delfinansierats av Energimyndigheten.

”Med det här framgångsrika pilotprojektet visar vi på hur fastigheter kan bidra med flexibilitet för att balansera vårt elnät, genom att nyttja resurser som redan finns i nästan alla byggnader. Det här öppnar upp för att alla byggnader teoretiskt sett ska kunna bidra till att vara delaktiga i balanseringen av elnätet, något som blir allt viktigare ju fler förnybara energikällor vi tillför”, säger Louise Johansson, projektutvecklingschef på Siemens Smart Infrastructure.

Förbrukningsflexibiliteten som genereras från Väla Centrum levereras till Svenska kraftnäts marknader för handel med stödtjänster. Entelios, ett företag som bland annat erbjuder tjänster för att handla och förvalta el, ansvarar för budgivning och prissättning.

”Att erbjuda flexibilitet möjliggör för elanvändare att ta en aktivare roll och bidra till ett stabilt och driftsäkert elnät. Förbrukningsflexibilitet utgör ett viktigt bidrag för att hantera påverkan på elnätet från variabel förnybar energi, så som sol och vind, samt den ökade elförbrukningen”, säger Karin Böris, Sales Expert – Flexibility management and services på Entelios Nordic.

Bland Väla Centrums anläggningsresurser som används för att tillhandahålla förbrukningsflexibilitet till stödtjänster ingår ventilationsaggregat och energilager. Dessas effektanvändning kan momentant ökas eller minskas utan någon märkbar påverkan på temperatur, CO2-utsläpp eller bullernivåer i fastigheten. Genom att aggregera anläggningsresurser från fler fastigheter framöver har Skandia Fastigheter planer på att utveckla ett så kallat virtuellt kraftverk. Ett virtuellt kraftverk kan avlasta traditionella kraftverk från exempelvis uppgiften frekvensreglering, som historiskt sett utförts med hjälp av vattenkraft.

Väla Centrum, med runt 11 miljoner besökare årligen, över 200 butiker och en yta på 125 000 kvadratmeter, är ett av Sveriges största shoppingcentrum. Väla Centrum ägs och drivs av Skandia Fastigheter.

”Det här har varit ett intressant och lärorikt projekt där vi i ett öppet och transparent arbetsklimat tillsammans med Siemens och Entelios hittat lösningar för hur vi som fastighetsägare kan bidra till elnätets balansering. Nu ser vi över hur vi ska kunna låta fler av våra fastigheter följa den här modellen i form av ett sammankopplat virtuellt kraftverk”, säger Lars Pellmark, chef för energi- och tekniksamordning på Skandia Fastigheter.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...