Sverigebarometern 2024: fortsatt ansträngd ekonomi för många fastighetsägare

av Admin

2023 blev ett tufft år på fastighetsmarknaden. Höga kostnader och fallande reallöner halverade bostadsbyggandet samtidigt som handeln med fastigheter minskade med drygt 60 procent. Förväntan om lägre räntor och starkare konjunktur ger hopp om en vändning under 2024. Under tiden fortsätter många fastighetsägare att kämpa med svag lönsamhet. Det framgår av Fastighetsägarnas Sverigebarometer, som presenteras i dag.

Under 2023 justerade de flesta fastighetsbolag ner fastighetsvärdena för att spegla den nya miljön med högre räntor och risker. Det räckte inte för att locka fram köparna. Transaktionerna minskade med 60 procent. Värdena måste justeras ned ytterligare, enligt många analytiker.

Så är det nog, men det finns faktorer som håller mot. KPI-indexeringen har gett hyfsade hyreshöjningar på lokalsidan. Dessutom förväntas Riksbanken sänka styrräntan rejält i år, säger Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen.

Trots hopp om ljusare tider, framgår det tydligt av Sverigebarometern att läget är tufft för många fastighetsägare. Nästan 40 procent av de 300 fastighetsägare som ingår i barometern uppger att lönsamheten är dålig.

Det förvånar inte. Bara för att Riksbanken slutar höja räntan, slutar inte räntekostnaderna att stiga. Tvärtom, bundna lån som löper ut refinansieras nu till betydligt högre räntor än då de bands. KPI-indexeringens effekter urvattnas i sin tur av att förvaltningskostnaderna har ökat betydligt mer än KPI, säger Tomas Ernhagen.

Han betonar också att många av de fastighetsägare som ingår i barometern främst äger bostadsfastigheter vars hyror, till skillnad från lokalhyrorna, fastställs i förhandlingar mellan Hyresgästföreningen och fastighetsägare. Utfallen har länge legat långt under kostnadsutvecklingen och pressat lönsamheten. Det kommer att tynga byggandet av hyresrätter under lång tid.

Under 2024 räknar 42 procent av fastighetsägarna i barometern med bättre lönsamhet, medan 31 räknar med oförändrad lönsamhet. 27 procent tror dock att läget ska försämras ytterligare. Många fastighetsägare kommer också att få kämpa hårt med finansieringen.

Det är lite oroande att nästan hälften av fastighetsägarna uppger att tillgången till bankfinansiering har försämrats under 2023. Precis som under förra året kan vi nog räkna med att en del bolag under 2024 kommer att tvingas hantera sina finansieringsproblem genom att minska vinstutdelningar, emittera nya aktier eller sälja fastigheter, säger Tomas Ernhagen.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...