Konkurrensverket avslutar utredning som rör Svensk Mäklarstatistik

av Admin

Konkurrensverkets utredning har visat att de data som Svensk Mäklarstatistik samlar in är av stor betydelse för många marknadsaktörer, men har inte funnit tydligt stöd för att det skulle vara avgörande för Valueguards kunder att företagets index görs publikt. Mot bakgrund av det, och att Svensk Mäklarstatistik har meddelat att företaget kommer fortsätta leverera data om bostadsaffärer till Valueguard vars kunder kommer ha fortsatt tillgång till statistiken, avslutar Konkurrensverket nu ärendet

Konkurrensverket har utrett om Svensk Mäklarstatistik AB:s beslut att inte längre leverera data med publiceringsrätt till Valueguard Index Sweden AB (Valueguard) utgör en överträdelse av konkurrenslagens förbud mot missbruk av dominerande ställning.

Svensk Mäklarstatistik, som ägs av Sveriges Fastighetsmäklarsamfund, samlar in, sammanställer och publicerar statistik om bostadsförsäljningar. Företaget säljer även data, bland annat till Valueguard, som baserat på dessa data har utvecklat ett prisindex för bostäder i Sverige, HOX-index. Valueguards HOX-index publiceras löpande på företagets webbplats och används av ett flertal av Valueguards kunder, bland annat av ett antal myndigheter och banker som använder indexet i egna publikationer.

I samband med att Svensk Mäklarstatistik under våren 2020 sade upp gällande avtal med Valueguard meddelade företaget att det inte längre avsåg att leverera data med publiceringsrätt till Valueguard. Den 1 juli 2021 fattade Konkurrensverket ett interimistiskt beslut om att Svensk Mäklarstatistik skulle fortsätta leverera data om bostadsaffärer med publiceringsrätt till Valueguard för att skydda konkurrensen på den marknad som är beroende av data och rätten att publicera statistik så länge utredningen pågick.

Konkurrensverkets utredning har bland annat visat att de data som Svensk Mäklarstatistik samlar in är av hög kvalitet. Utredningen har också visat att Valueguards HOX-index har betydelse för många marknadsaktörer, bland annat för de banker och myndigheter som använder informationen i egna publikationer. Men något tydligt stöd för att det skulle vara avgörande för kundernas efterfrågan att Valueguard gör HOX-index publikt har inte framkommit av utredningen.

Svensk Mäklarstatistik har under utredningen meddelat Konkurrensverket att företaget har för avsikt att fortsätta med dagliga leveranser av data om bostadsaffärer till Valueguard. HOX-index kommer inte längre att få publiceras offentligt på Valueguards webbplats, men bolagets kunder kommer även i fortsättningen ha möjlighet att använda och referera till det i olika sammanhang.

– Vår utredning har visat att det avgörande för Valueguards kunder är möjligheten att använda och referera till HOX-index, inte att det finns publikt tillgängligt. Det, tillsammans med de utfästelser som Svensk Mäklarstatistik har lämnat vad gäller fortsatt leverans av data och kundernas fortsatta tillgång till HOX-index, gör att vi nu har fattat beslut om att avsluta ärendet, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Mot bakgrund av vad som framkommit i Konkurrensverkets utredning och av det som Svensk Mäklarstatistik meddelat kommer ärendet därför att avslutas och det interimistiska beslutet av den 1 juli 2021 ska inte längre gälla.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...