Hyresförvärvslag behövs inte – skulle förvärra byggkrisen

av Admin

Svenska hyreshus är välskötta. Därför skulle en återinförd och skärpt förhandsprövning av förvärvare av hyresfastigheter inte ge någon nytta. En återinförd hyresförvärvslag skulle däremot ge mer rättsosäkerhet, högre kostnader och längre ledtider. Det i sin tur leder till minskade investeringar på bostadsmarknaden och färre renoveringar. Det är inte vad som behövs i byggkrisen. Regeringen bör därför skicka förvärvslagsutredningens förslag direkt till papperskorgen.

Förvärvslagsutredningen föreslår i sitt betänkande som lämnats över till regeringen att den så kallade hyresförvärvslagen ska återinföras. Fastighetsägarna är starkt kritiska till förslaget.

Om utredarens förslag blir verklighet skulle det innebära att alla överlåtelser av hyresfastigheter skulle behöva anmälas till kommunen, som skulle ha rätt att antingen lämna en anmälan utan åtgärd eller att överlämna anmälan till hyresnämnden för en tillståndsprövning. Handläggningstiden hos kommunerna föreslås vara flera månader lång och om ärendet överlämnas till hyresnämnden och överklagas till hovrätten skulle tillståndsprocessen i värsta fall kunna ta flera år.

Förslaget innebär en betydande risk för minskad investeringsvilja i bostäder, samhällsutveckling och renoveringar. I förlängningen kan det leda till dyrare bostäder eller att nödvändig upprustning och utveckling av befintliga hyresfastigheter inte kommer till stånd överhuvudtaget på grund av bristande finansiering.

– Utredarens egen undersökning visar att förvaltningen av hyresbostadsfastigheter är god. Att utredaren ändå föreslår ett återinförande av en hyresförvärvslag är obegripligt. Om förslagen blir verklighet skulle det innebära betydande rättsosäkerhet och ökade kostnader vid överlåtelser av hyresfastigheter. Vi står mitt i en byggkris. Det behövs investeringar i nya bostäder, samhällsutveckling och upprustning av utsatta områden. Fastighetsmarknaden behöver incitament och stabila regelverk, inte längre ledtider och ökad regelbörda, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

– Den förra hyresförvärvslagen avskaffades 2010 eftersom den var ineffektiv och svårtillämpad. Lagen kritiserades också för att vara ett ingrepp i äganderätten. Inga av dessa brister har läkts i utredarens förslag. Konsumentskyddet på hyresmarknaden är, och ska vara, starkt. Vid bristande förvaltning finns det redan idag skyddsregler för de boende i hyreslagen. Dessutom har bostadsförvaltningslagen nyligen försetts med skarpa verktyg för kommuner att ingripa mot eventuella brister. Använd dem i stället för att införa ett tungrott system som drabbar hela fastighetsmarknaden, säger Marie Öhrström, chefsjurist Fastighetsägarna Sverige.

Vilka överlåtelser skulle omfattas av förslagen?

Tillståndsprövningen i hyresnämnden föreslås endast omfatta hyresfastigheter med tre eller fler bostadslägenheter. Men såvitt får förstås skulle samtliga hyresfastigheter omfattas av den initiala anmälningsplikten till kommunen, det vill säga även fastigheter som endast innehåller kontor, butiker, restauranger, hotell eller andra kommersiella lokaler. Det är inte en rimlig ordning.

Hyresfastigheter överlåts många gånger genom aktieöverlåtelser (så kallad ”paketering” av fastigheter). Dessa förvärv omfattades inte alltid av den förra hyresförvärvslagen men föreslås nu omfattas av den nya lagen. Det är svårt att se hur detta skulle tillämpas i praktiken eftersom bolagiserade fastigheter inte genererar ett lagfartsärende.

Det föreslås finnas undantag från kravet på anmälan och granskning, till exempel om förvärvaren är ett kommunalt fastighetsföretag. Det kan ifrågasättas om inte detta utgör en otillåten snedvridning av konkurrensen på fastighetsmarknaden

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...