Hur mår Sveriges chefer?

av Admin

Nio av tio chefer i Sverige upplever att deras arbete nästan alltid är meningsfullt. Trots det har andelen chefer som gärna skulle rekommendera andra att satsa på chefsyrket minskat något sedan 2019, från 62 till 59 procent. Det visar Att vara chef – chefers utmaningar och arbetssituation 2023, en ny rapport från Sveriges chefsorganisation Ledarna.

Att vara chef är ett stort ansvar och det är stimulerande och givande samtidigt som det är utmanande och krävande. Därför är det positivt att 91 procent av cheferna i hög eller i ganska hög utsträckning nästan alltid upplever sitt arbete som meningsfullt. Jämfört med 2019 är det dessutom en ökning då andelen var 87 procent. Kvinnor i offentlig sektor och kvinnor äldre än 35 år svarar i signifikant högre grad än andra grupper att arbetet nästan alltid känns meningsfullt.

Andelen chefer som uppger att de minst varje vecka utför uppgifter som de undrar över om de är vettiga och meningsfulla har minskat sedan 2015 från 33 till 28 procent.

– Att känna meningsfullhet handlar om att frågor och områden upplevs som viktiga och engagerande. Sådant som man upplever är värt en känslomässig investering och engagemang, säger Anki Udd, ledarkapsutvecklare på Ledarna och den som skrivit rapporten. Vad som uppfattas som meningsfullt är så klart individuellt. Det kan vara kopplat till bekräftelse, relationer, att se resultat, belöning eller helt enkelt en känsla av att göra skillnad.

Enligt rapporten är de faktorer i organisationen som bidrar till meningsfullhet:

  • Tillit till sin närmaste chef
  • Överensstämmelse mellan egna och organisationens värderingar
  • Att arbetsuppgifterna är relevanta och känns meningsfulla

Relationen till närmaste chef är en viktig faktor för att överhuvud taget vara motiverad att fortsätta att utvecklas i chefsyrket. Det som anses vara viktigt är att chefen uppfattas som rättvis, tillgänglig och stödjande.

– När vi jämför med år 2019 visar resultaten en positiv förändring. Drygt 7 av 10 uppfattar sin chef både som rättvis och tillgänglig/närvarande. Något färre uppfattar sin chef som stödjande, 67 procent. Om den positiva förskjutningen är en ihållande trend eller inte är för tidigt att avgöra, säger Anki Udd.

Däremot visar rapporten att chefer fortsatt har en hög arbetsbelastning. Drygt fyra av tio chefer menar att deras arbetsbörda, alltid eller ofta, är så ojämnt fördelad att arbetet samlas på hög. Det är därför inte förvånande att en majoritet, liksom tidigare, upplever att tiden inte räcker till för att utveckla verksamhet och medarbetare.

– Men vi ser också att andelen som anser sig, i hög eller ganska hög utsträckning, ha tillräcklig tid att utveckla verksamhet och medarbetare ökat något sedan 2019, från 32 till 37 procent, vilket är positivt, säger Anki Udd.

Rapporten konstaterar också att förutsättningarna för återhämtning lämnar mycket övrigt att önska. Tid till återhämtning och att kunna lägga tankar på arbetet åt sidan under ledig tid är viktiga aspekter för att förebygga ohälsosam stress och på sikt sjukdom.

Resultaten visar att endast hälften av cheferna menar att de i hög eller ganska hög utsträckning kan lägga tankar på arbetet åt sidan på sin lediga tid och har möjlighet till återhämtning efter arbetsintensiva perioder samt har ork för att göra andra saker efter arbetsdagens slut.

– Den livsviktiga återhämtningen tycks vara bristfällig för hälften av cheferna. Detta är något arbetsgivare måste ta på största allvar. För en chef som inte mår bra och som inte fungerar fullt ut blir också en riskfaktor både för sina medarbetare och verksamheten på sikt, säger Anki Udd.

Bristen på återhämtning kan vara ett skäl till att nästan fyra av tio chefer har övervägt att lämna sitt nuvarande chefsuppdrag – minst en gång varje månad – det senaste året och av dessa har sex av tio övervägt att sluta som chef helt och hållet. Av samtliga chefer har nästan fyra av tio sökt minst en annan tjänst det senaste året.

– Sverige har ett stort behov av nya chefer. Då behöver chefsyrket vara attraktivt både för att behålla befintliga och rekrytera nya chefer. Det är viktigt att potentiella chefer får en positiv bild av chefsuppdragen som rimliga att hantera för att vilja och våga ta det ansvaret, säger Anki Udd

Om undersökningen
Målgruppen för undersökningen är chefer. Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Ledarna. Under perioden 24 januari till 2 februari 2023 besvarade 1 642 chefer en webbenkät. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 40 procent

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...