Fastighetstransaktioner i en nedåtgående marknad

av Admin

När transaktionsmarknaden under tredje kvartalet 2022 tvärnitade till följd av krig, inflation och räntehöjningar var det startskottet för den verklighet vi står inför idag. Redan innan det nya marknadsläget har det funnits stora skillnader i transparens mellan de olika fastighetssegmenten och vi upplever nu att skillnaderna ökat ytterligare. När marknaden gick på högvarv var tillgången av jämförelseköp av naturliga skäl större medan det nu pekar nedåt över samtliga segment med undantag för skog- och lantbrukstransaktioner.

Inom privatbostadsmarknaden är det faktum att det görs färre affärer det enda som egentligen påverkar tillgången av data för jämförelseköp. När det gäller kommersiella fastigheter däremot ser vi en ökad förekomst av så kallade orena affärer där det i samband med köpet blandas in hyresgarantier, säljarreverser o.dyl., vilket är en utmaning vid bedömningen av det faktiska priset på en fastighet.

En annan trend vi ser är att viljan att offentliggöra vilka affärer som gjorts inte upplevs lika stor i en trögare marknad. Även det faktum att många kommersiella fastighetsaffärer görs i form av bolagsöverlåtelser och därmed inte blir officiella transaktioner påverkar tillgången av underlaget. För skog- och lantbruksfastigheter är det förekomsten av att köpen görs som markregleringar i stället för lagfartsöverlåtelser som gör uppgifterna svårare att nå.

Värderingsdata har sedan 1987 samlat in, paketerat och erbjudit fastighetsinformation till hela den professionella fastighetsbranschen. Vi arbetar ständigt med att fylla de luckor som uppstår i de officiella registren.

”Vi kommer under hösten relansera kommersiella transaktioner i vårt kraftfulla analysverktyg VD Pro. Den största nyheten i lanseringen är att den innehåller bolagstransaktioner och det är väldigt kul att vi i och med det äntligen kommer kunna erbjuda våra kunder transaktioner för alla fastighetssegment i verktyget.” säger Johan Hill, Vd Värderingsdata.

”Att erbjuda tillförlitlig information om fastighetspriser är speciellt viktigt i en nedåtgående marknad där det är kritiskt att fånga upp de prisförändringar som sker utan fördröjning.”, fortsätter Johan Hill.

En annan trend vi ser är den hållbara omställning som just nu genomsyrar hela samhället och inte minst fastighetsbranschen. Det ökade behovet gör att vi även lagt i en extra växel när det kommer till att samla in och presentera klimat- och miljödata i våra tjänster.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...