Tydligt ökad optimism bland bostadsägarna om bostadspriserna

av Admin

Tre kvartal i rad har det varit fler bostadsägare som trott på fallande än stigande bostadspriser. Årets andra kvartal uppvisar ett tydligt skifte. Nu är det fler (32 procent) som tror på stigande än sjunkande (19 procent) priser på ett års sikt. 34 procent av de svarande tror att priserna kommer att stå stilla. Samtidigt avtar oron för att stigande energipriser kommer att påverka bostadspriserna negativt framöver. Detta visar SBAB:s mätning av 1100 bostadsägares prisförväntningar (Housing Price Expectations – HPE) under årets andra kvartal

Ökad optimism om bostadspriserna – från negativt index tre kvartal i rad till positivt
SBAB har via Kantar Sifo frågat drygt 1100 bostadsägare om vad de tror om bostadsprisernas utveckling framöver (se tabell 1). Undersökningen genomfördes 29 maj – 2 juni. Indextalet HPE (se diagram 1) som fångar prisförväntningarna på ett års sikt är tydligt positivt, viket visar att det är fler som tror på stigande snarare än sjunkande bostadspriser. 32 procent av de svarande tror på stigande priser medan 19 procent tror på fallande. 34 procent av de svarande tror att priserna kommer att stå stilla.Bland de som tror på stigande priser hänvisar 60 procent till ett högt efterfrågetryck som orsak till detta och 23 procent anger sjunkande bostadsräntor.

– Sedan pristoppen förra våren har bostadspriserna fallit med 13 procent i Sverige som helhet fördelat över fallande bostadsrättspriser med 8 procent och fallande villapriser med 16 procent. Det är därför inte förvånande att hushållen har haft en negativ syn på utvecklingen de senaste kvartalen. Men nu syns en tydligt ökad optimism, som gissningsvis hänger ihop med den faktiska prisuppgången på bostäder under årets inledande månader, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

– Det återstår att se om optimismen kvarstår framöver. Vi ligger kvar med vår prognos att bostadspriserna kommer att fortsatta ner lite till i närtid. Vår bedömning är att vi inte har sett den fulla effekten av ränteuppgången ännu i bostadspriserna. En brasklapp är dock på sin plats. Under pandemin ökade priserna väldigt mycket trots initiala bedömningar om det motsatta. Även om priserna gått ner markant på särskilt villor sedan förra våren, så kunde det ha varit betydligt värre givet de yttre omständigheterna, säger Robert Boije.

Ökad andel som tror på stigande priser på tre års sikt
Den ökade optimismen syns också i prisförväntningarna på tre års sikt. På den tidshorisonten spår 54 procent av bostadsägarna på stigande priser. Det är en uppgång med 8 procentenheter sedan årets första kvartal. 6 procent tror på fallande priser på samma horisont – en nedgång från 11 procent kvartalet innan. Var femte svarande bostadsägare tror på stillastående bostadspriser på tre års sikt. Bland de som tror på stigande priser hänvisar 65 procent till ett högt efterfrågetryck som orsak till detta och 43 procent anger sjunkande bostadsräntor.

Oron för prispåverkan av stigande energipriser minska
I samband med första kvartalets mätning förra året infördes en extrafråga om hur bostadsägarna ser på bostadspriserna om energipriserna fortsätter att stiga. 76 procent av de svarande under kvartal 2 bedömer att kraftigt stigande energipriser skulle påverka priserna negativt – en nedgång från 83 procent från årets första kvartal. 28 procent svarar att priserna då kommer att påverkas i hög grad – att jämföra med 41 procent under kvartal 1.

– Även om det fortfarande verkar finnas en utbredd oro om en påverkan på bostadspriserna om energipriserna skulle stiga markant framöver, så har den oron minskat. Nedgången är särskilt tydlig hos den andel som tror på en mer uttalad påverkan på priserna. Nedgången hänger troligen ihop med att elpriserna under vintern inte blev så höga som först befarades, säger Robert Boije.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...