Män har högre risk än kvinnor för allvarliga arbetsolycksfall

av Admin

Den 10 juni släpps Afa Försäkrings stora årliga statistikrapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro på svensk arbetsmarknad, med statistik uppdelad på olika yrkesgrupper, åldersgrupper, kön och avtalsområden. Den visar bland annat att flest allvarliga arbetsolyckor drabbar män och att en fallolycka fortfarande är den vanligaste orsaken bakom ett allvarligt arbetsolycksfall, medan lastningsolyckor är näst vanligast.

Den vanligaste orsaken till ett allvarligt olycksfall är en fallolycka. De utgör ungefär en tredjedel av alla allvarliga arbetsolyckor. Foto: Johnér bildbyrå.

Totalt godkändes 61 201 arbetsskador som inträffade eller visade sig 2022. Av dessa arbetsskador var 51 183 arbetsolycksfall, 319 arbetssjukdomar och 9 699 färdolycksfall.

– Av de 51 183 arbetsolycksfallen var 12 409 allvarliga arbetsolycksfall, vilket innebär att de lett till mer än 30 dagars sjukskrivning eller motsvarande läkningstid, medicinsk invaliditet eller dödsfall, säger Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen, Afa Försäkring.

Tydliga könsskillnader i statistiken

– Vi ser i statistiken är att det skiljer sig åt mellan könen när det gäller allvarliga arbetsolycksfall. Under 2022 inträffade 3,4 allvarliga arbetsolycksfall per 1000 sysselsatta män och för kvinnor var motsvarande siffra 2 allvarliga per 1000 sysselsatta, säger Anna Weigelt.

– Att män har högre risk än kvinnor att drabbas av en allvarlig arbetsolycka, beror bland annat på att män i större utsträckning arbetar i yrkesgrupper som är mer utsatta för allvarliga arbetsolyckor.

Fallolyckor vanligast – särskilt inom vård- och omsorg samt bygg, anläggning och industri

Den vanligaste orsaken till ett allvarligt olycksfall är en fallolycka. De utgör ungefär en tredjedel av alla allvarliga arbetsolyckor.

– Bland kvinnor är fallolyckor vanliga inom vård- och omsorgsyrken och då särskilt fall i samma nivå. För män är fallolyckor från höjd vanligare, till exempel från stegar och byggnadsställningar. För män sker de flesta fallolyckor inom yrkesgrupperna betong-, bygg- och anläggningsarbete och metall- och övrigt industriellt arbete, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker, Afa försäkring.

Lastningsolyckor näst vanligast – främst bland yrkesförare och metall- och övrigt industriellt arbete

– Näst efter fallolyckor är den vanligaste olyckan en lastningsolycka, som innebär att man lastar, lossar, bär eller flyttar något. Denna typ av olycka drabbar främst yrkesgrupperna yrkesförare och metall- och övrigt industriellt arbete och leder ofta till skador på händer och fingrar, säger Elin Henriksson.

Mer information:

Afa Försäkring administrerar kollektivavtalade försäkringar. Arbetsskade- respektive sjukförsäkringen är våra två största försäkringar och det är dem den här rapporten handlar om.

Eftersom man kan anmäla skador och sjukfall till Afa Försäkring i efterhand publiceras statistiken med viss fördröjning. Årets utgåva av rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro sträcker sig fram till och med 2022.

Statistiken i rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2024 kommer från Afa Försäkrings skadedatabas. Rapporten finns att ladda ner på Afa Försäkrings webbplats:
www.afaforsakring.se/arsrapport-skadestatistik

Rapporten presenteras på ett seminarium som livesänds den 18 juni 2024 kl. 9–10. Anmäl dig senast den 14juni för att delta på plats alternativt den 17 juni för att delta digitalt. Seminariet spelas in och kommer att publiceras på Afa Försäkrings webbplats i efterhand. https://www.afaforsakring.se/om-oss/evenemang/allvarliga-arbetsskador-och-langvarig-sjukfranvaro-arlig-rapport

Arbetsskadeförsäkringen – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

–    TFA, omfattar samtliga anställda, det vill säga såväl arbetare som tjänstemän, inom avtalsområdena Svenskt Näringsliv/LO/PTK och Fremia/LO/PTK.
–    TFA-KL omfattar samtliga anställda i kommuner, regioner, Svenska kyrkan och Sobonaföretag. Sobona är en arbetsgivarorganisation för företag som är verksamma inom kommun- och regionnära verksamheter.
–    Afa Försäkring har också uppdraget att administrera och reglera arbetsskador i enlighet med det statliga personskadeavtalet (PSA).

Mer om statistik

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter.
https://www.afaforsakring.se/prenumerera-pa-statistikrapporter

Se fler statistikrapporter från Afa Försäkring.
https://www.afaforsakring.se/ohalsa-och-arbetsskador/analys-och-statistik/alla-rapporter

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...