Klimatbonusen upphör den 8 november

av Admin

Kostnaden för att äga och köra en klimatbonusbil börjar bli jämförbar med kostnaden för att äga och köra en bensin- eller dieselbil. Därför avskaffas klimatbonusen. Det innebär att den som köper eller beställer en klimatbonusbil efter den 8 november 2022 inte kommer erhålla klimatbonus.

Den bil som köpts eller beställts senast den 8 november 2022 ska för att få klimatbonus uppfylla de regler som gäller vid den tidpunkt när utbetalning ska ske, det vill säga tidigast sex månader efter att bilen för första gången har ställts på i vägtrafikregistret. Sedan tidigare gäller att det från och med den 1 januari 2023 endast är bilar som släpper ut högst 30 gram koldioxid per kilometer eller är utrustad med teknik för drift med fordonsgas (naturgas/biogas) som är klimatbonusbilar. Den som köpt eller beställt en sådan bil måste också kunna visa för Transportstyrelsen att köpet eller beställningen gjordes senast den 8 november.

För att omhänderta utestående utbetalningar och ta hänsyn till lagda beställningar höjs anslaget för klimatbonus tillfälligt under 2023.

Klimatbonusbilar utgör i dag omkring hälften av nybilsförsäljningen av personbilar och finns i de flesta prisklasser. Kostnaden för att äga och köra en klimatbonusbil börjar även vara jämförbar med kostnaden för att äga och köra en bensin- eller dieselbil. Ett statligt marknadsintroduktionsstöd är därför inte längre motiverat.

Frågor och svar från bilhandlare kring bonusen

Regeringen avskaffar klimatbonusen. Det innebär att den som köper eller beställer en klimatbonusbil efter den 8 november 2022 inte kommer erhålla klimatbonus.

Den bil som köpts eller beställts senast den 8 november 2022 ska för att få klimatbonus uppfylla de regler som gäller vid den tidpunkt när utbetalning ska ske, det vill säga tidigast sex månader efter att bilen för första gången har ställts på i vägtrafikregistret. Sedan tidigare gäller att det från och med den 1 januari 2023 endast är bilar som släpper ut högst 30 gram koldioxid per kilometer eller är utrustad med teknik för drift med fordonsgas (naturgas/biogas) som är klimatbonusbilar. Den som köpt eller beställt en sådan bil måste också kunna visa för Transportstyrelsen att köpet eller beställningen gjordes senast den 8 november.

För att omhänderta utestående utbetalningar och ta hänsyn till lagda beställningar höjs anslaget för klimatbonus tillfälligt under 2023.

Klimatbonusbilar utgör i dag omkring hälften av nybilsförsäljningen av personbilar och finns i de flesta prisklasser. Kostnaden för att äga och köra en klimatbonusbil börjar även vara jämförbar med kostnaden för att äga och köra en bensin- eller dieselbil. Ett statligt marknadsintroduktionsstöd är därför inte längre motiverat.

Vad menas med köper eller beställer?

Med köp menas att köpet fullbordas och bilen ställs på i vägtrafikregistret senast den 8 november. Med beställning menas att beställningen görs senast den 8 november, men att köpet fullbordas och bilen ställs på i vägtrafikregistret vid en senare tidpunkt efter att bilen har levererats.

Räcker det att beställaren undertecknar en order eller måste beställningen också bekräftas ifrån fabriken för att den ska vara bindande avseende bonusutbetalning?

För att en klimatbonus ska kunna betalas ut måste kraven i förordningen vara uppfyllda. Det innebär också att klimatbonusbilen ska ställas på för att en utbetalning ska kunna bil aktuell. Klimatbonusen kommer alltså inte att betalas ut enbart baserat på att en beställning gjorts utan en utbetalning kan bli aktuell först efter det att bilen har levererats och ställts på och under förutsättning att bilen uppfyller de krav som gäller vid utbetalningstillfället. Utbetalning kan ske tidigast sex månader efter det att bilen ställts på.

Måste bilen registreras i trafik innan årsskiftet om man har köpt eller beställt bilen senast imorgon för att man ska få klimatbonus?

Nej. En klimatbonusbil som köpts eller beställts senast den 8 november 2022 men som levereras efter den 8 november kommer att kunna kvalificera sig för bonus förutsatt att bilen uppfyller de krav som gäller vid utbetalningstillfället. Utbetalning av bonusen kan ske tidigast sex månader efter det att bilen ställts på. En bil kan registreras och tas i bruk först när den har levererats. För att omhänderta utestående utbetalningar och ta hänsyn till lagda beställningar höjs anslaget för klimatbonus tillfälligt under 2023.

När måste bilen registreras i trafik för att bonusen ska betalas ut?

En klimatbonusbil beställts senast den 8 november 2022 men som levereras efter den 8 november kommer att kunna kvalificera sig för bonus förutsatt att bilen uppfyller de krav som gäller vid utbetalningstillfället. Utbetalning kan ske tidigast sex månader från det att bilen ställts på. Sedan tidigare har regeringen beslutat att från och med den 1 januari 2023 kommer högsta bonusbeloppet för rena elbilar uppgå till högst 50 000 kronor och för laddhybrider som släpper ut högst 30 gram CO2/km kan bonusen uppgå till högst 10 000 kronor. För gasbilar uppgår bonusen till minst 10 000 kronor.

Vad händer med malusen när klimatbonusen avskaffas?

Malus, dvs. den förhöjda fordonsskatten för bilar med höga utsläpp av koldioxid, lämnas oförändrad för att bidra till ökad andel miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp.

Varför höjs anslaget för klimatbonusen för 2023?

Anslaget för 2023 höjs tillfälligt för att omhänderta utestående utbetalningar och ta hänsyn till lagda beställningar. Eftersom klimatbonusen betalas ut tidigast sex månader efter att bilen har ställts på i vägtrafikregistret så kommer en hel del utbetalningar att behöva ske under 2023.

Vilken dokumentation måste lämnas in för att få klimatbonus?

För att få en klimatbonus för en bil som ställs på efter den 8 november 2022 behöver dokumentation som visar att bilen har köpts eller beställts senast den 8 november 2022 skickas in till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen kontrollerar att den beställda bilen överensstämmer med bilen som sedan registreras och ställs på i vägtrafikregistret. Transportstyrelsen har möjlighet att kräva tillbaka klimatbonusen helt eller delvis om det uppdagas att bonusmottagaren har lämnat oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att bonusen getts felaktigt.

Hur mycket betalas ut efter årsskiftet – är det fortfarande 70.000 kr?

Sedan tidigare har regeringen beslutat att från och med den 1 januari 2023 kommer högsta bonusbeloppet för rena elbilar uppgå till högst 50 000 kronor och för laddhybrider som släpper ut högst 30 gram CO2/km kan bonusen uppgå till högst 10 000 kronor. För gasbilar uppgår bonusen till minst 10 000 kronor.

Vad gäller för leasingbilar som beställs senast den 8 november men leverareas senare? Får man bonus för dem eller inte?

Ja. Samma regler gäller för leasingbilar. När det gäller leasing så betalas klimatbonusen ut till leasinggivaren som äger bilen. Leasingtagaren får dock del av klimatbonusen genom en lägre avgift. Har leasinggivaren beställt en bil senast den 8 november 2022 men där bilen kommer att levereras efter den 8 november 2022 och således tas i bruk senare kan bilen kvalificera sig för klimatbonusen förutsatt att bilen uppfyller de krav som gäller vid utbetalningstillfället. Utbetalning kan ske tidigast sex månader från det att bilen ställts på. Sedan tidigare har regeringen beslutat att från och med den 1 januari 2023 kommer högsta bonusbeloppet för rena elbilar uppgå till högst 50 000 kronor och för laddhybrider som släpper ut högst 30 gram CO2/km kan bonusen uppgå till högst 10 000 kronor. För gasbilar uppgår bonusen till minst 10 000 kronor.

När fattas beslutet att avskaffa bonusen, och av vem?

De ändringar som aviserats kommer att genomföras genom ändringar i förordningen om klimatbonusbilar.

Källa: Regeringen.se 

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...