Domstolsbeslut stoppar bostadsområdet Västra Ekudden

av Anders Enquist

Mark- och miljööverdomstolen har stoppat planerna på att ta fram ett nytt bostadsområde vid Ekudden i Mariestad. Därmed går 30 nya villatomter om intet. Frågan är nu domen kommer få konsekvenser för hela landet. 

I snart tio år har kommunen arbetat för att komplettera bostadsområdet Ekudden med ytterligare ett trettiotal tomter. Detaljplanen har antagits av kommunen och sedan överklagats till länsstyrelsen och till Mark- och miljödomstolen som båda beslutat till kommunens fördel. Som sista instans kommer nu Mark- och miljööverdomstolen, efter lång handläggning, fram till motsatt ställningstagande. De upphäver beslutet om att anta detaljplanen.

Företrädare för kommunen reagerar starkt på detta och tycker det är oväntat och anmärkningsvärt att ett sådant beslut tas när planen redan har gått igenom så många instanser. Mark- och miljööverdomstolen var inte heller enig i sitt beslut.

– Domen är prejudicerande och kommer antagligen att få konsekvenser för många kommuner som planerar för bostäder i sjönära lägen. Anmärkningsvärt är att Mark- och miljööverdomstolen inte tillmäter kommunens översiktsplanering någon större vikt, säger Thomas Johansson, samhällsbyggnadschef.

Bostadsbrist

I Mariestads kommun råder brist på bostäder och kommunen har utrett och föreslagit denna markanvändning för småhustomter genom detaljplan för Västra Ekudden, i Mariestad. Området ligger visserligen inom strandskyddet, men länsstyrelsen och kommunen har varit överens hela vägen om att det varit möjligt att ta fram tomterna.

– Vi har jobbat länge med detta och har intressenter som vill etablera sig i området och då alla så här långt har varit överens så är domen är mycket förvånande, säger Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande, och tillägger att kommunen kommer att arbeta vidare med ärendet.

Befintlig infrastruktur

Ekuddenområdet är från 1970-talet och de nya tomterna har planerats mellan befintlig bebyggelse och Mariestads sjukhus.

– Gator, fjärrvärme, vatten och avlopp finns redan bara någon meter utanför området. Det var bara att hänga på infrastrukturen, säger Adam Johansson, planarkitekt.

Kommunen kommer att gå igenom domen internt och återkommer senare med ingående analys. Domen får stor betydelse för Mariestads kommun och hela Sverige.

FLER ARTIKLAR ATT LÄSA...