Yrkesgrupper i byggbranschen överrepresenterade i olycksstatistiken

I en ny rapport från AFA Försäkring redovisas statistik över arbetsskador och sjukskrivningar för yrken inom byggbranschen. Resultaten pekar på en överrepresentation i olycksstatistiken.

AFA Försäkrings färska rapport visar skadeutvecklingen och sjukfallen för följande yrkesgrupper: betong-, bygg- och anläggningsarbete, byggnadsmålare, byggnadsträarbetare, elektriskt arbete, isolerings- och VVS-montörer.

– Alla yrkesgrupper är överrepresenterade i olycksstatistiken och bland godkända arbetssjukdomar. När det gäller långa sjukfall per 1 000 sysselsatta skiljer sig inte byggbranschen nämnvärt från genomsnittet, säger Mats Åhlgren, statistiker på AFA Försäkring.

Totalt 30 733 olycksfall varav 10 259 allvarliga olyckor och 1 089 godkända arbetssjukdomar för åren 2010–2015 har studerats. I rapporten redovisas dessutom 33 000 långa sjukfall som påbörjats under åren 2007–2015.

Godkända arbetsolyckor har ökat
De senaste åren har de godkända arbetsolyckorna ökat, men ökningstakten har varit långsam. Enligt Mats Åhlgren är en delförklaring till ökningen en större anmälningsbenägenhet på grund av nya försäkringsvillkor, webbanmälan och större kännedom om försäkringarna. Vanliga olyckor inom byggbranschen är olika typer av fallolyckor och skador orsakade av maskiner och verktyg.

Vibrationsskador vanligaste arbetssjukdomen
Yrkena inom byggbranschen står för cirka 5 procent av de sysselsatta, men för 30 procent av alla godkända arbetssjukdomar.
– Idag är vibrationsskador den vanligaste orsaken till godkända arbetssjukdomar, säger Mats Åhlgren.

Skador bland unga och äldre skiljer sig åt
– Det framgår av vår skadedatabas att unga i byggbranschen oftare skadar sig på maskiner och verktyg än övriga män i branschen, säger Mats Åhlgren.

Risken för unga i åldrarna 16–25 år ­att skada sig på maskiner och verktyg är 1,5 gånger högre än genomsnittet. De har även en 1,9 gånger högre risk att skada sig på grund av att de skär sig på knivar eller andra föremål. Den äldsta åldersgruppen, 56–64 år, har 1,5 gånger högre risk att skadas av fallolyckor jämfört med genomsnittet.

Lägre förekomst av psykiska diagnoser i byggbranschen
Sjukskrivningar bland män i byggbranschen är ungefär lika vanliga som för övriga män i AFA Försäkrings kollektiv, men diagnoserna skiljer sig åt:
– Samtliga yrkesgrupper inom byggbranschen har en lägre förekomst av psykiska diagnoser jämfört med män i andra yrken, säger Mats Åhlgren.

Hela rapporten med statistik, tabeller och diagram finns på afaforsakring.se: https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/dokument/  

Annons